Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugija (LSBC) - From 2005 met? veikianti nevyriausybin? gamtosaugin? organizacija, vienijanti šikšnosparni? ir j? buveini? research, apsaug? bei ši? darb? populiarinim? vykdan?ius žmones. Nuo 2011 met? ŠALD yra tarptautin?s �ik�nosparni? apsaugos organizacijas vienijan?ios organizacijos BatLife Europe nar?.

 SAAD mission – užtikrinti ger? �ik�nosparni? apsaugos b?kl? Lithuania. Tod?l pagrindin?s draugijos veiklos sritys yra:

  • organizuoti ir vykdyti mokslinius šikšnosparni? bei j? buveini? tyrimus ir j? steb?sen?;
  • initiate, rengti ir ?gyvendinti šikšnosparni? tyrim? bei apsaugos programas, projects, b?kl?s ar poveikio vertinimus;
  • r?pintis Lietuvoje aptinkam? �ik�nosparni? dienojimo, veisimosi ir žiemojimo viet? apsauga, rengti ir skatinti praktikoje naudotis si?lymais d?l b?kl?s gerinimo;
  • gilinti gamtosaugos specialist? žinias šikšnosparni? tyrim? bei apsaugos srityse, gerinti praktinio darbo ?g?d�ius;
  • keistis patirtimi su tarptautin?mis šikšnosparni? apsaug? vykdan?iomis organizacijomis: organizuoti ir dalyvauti kit? �ali? organizuojamuose tarptautiniuose mokymuose, seminars, Conferences, symposia and so on.;
  • ugdyti visuomen?je pagarb? ir meil? gamtai bei atsakomyb?s jausm? d?l jos išsaugojimo didinant jos informuotum? �ik�nosparni? reik�m?s, pažeidžiamumo ir apsaugos priemoni? taikymo galimybi?;
  • teikti konsultacijas šikšnosparni? apsaugos klausimais tiek pavieniams asmenims, and organizations;
  • allow scientific and popular publications, konferencij? ir kit? rengini? darbus, tyrim? metodines rekomendacijas bei kit? su šikšnosparni? pažinimu, tyrimais ar apsaug? susijus? literat?r?.
Google GmailEmailFacebook