Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugija (LSBC) yra nevyriausybin?, a non-profit organization, kuri r?pinasi šikšnosparni? tyrimais bei apsauga Lietuvoje bei vykdo visuomen?s aplinkosauginiu švietimu. O taip pat teikia konsultacijas kaip sugyventi su pernelyg artimoje kaimynyst?je apsigyvenusi? �ik�nosparni? ar atvirkš?iai – norintiems sukurti palankias s?lygas šikšnosparniams ?sikurti.

   J?s galite prisid?ti prie draugijos veiklos pervesdami 2 % savo pajam? mokes?io ? draugijos s?skait?.

   Nor?dami per pajam? mokest? suteikti param? fondui, J?s turite užpildyti bei pateikti mokes?i? administratoriui, whose territory residing, the FR0512 (02 version) formos prašym?. T? galite atlikti pasibaigus kalendoriniams metams iki kit? met? geguž?s 1 day. Prašym? apskri?i? valstybin?ms mokes?i? inspekcijoms ar j? teritoriniams skyriams (further – Lights) galima pateikti elektroniniu b?du per VMI Elektronin? deklaravimo sistem? (EDS), tiesiogiai ?teikti AVMI darbuotojui, atsi?sti paštu (address: Nerav? 8, Druskininkai).  Jei privalote mokes?i? administratoriui pateikti metin? pajam? mokes?io deklaracij?, application must be accompanied with a declaration.

   Prašymus išduoda apskri?i? valstybin?s mokes?i? inspekcijos ir j? teritoriniai skyriai. Ranka užpildyti galima iš AVMI gautus spaustuviniu b?du pagamintus prašymo blankus. Kompiuteriniu b?du pildyti skirta prašymo forma skelbiama VMI prie FM interneto svetain?je www.vmi.lt. Prašymo form? ir pildymo instrukcij? galite parsisi?sti ?ia.

   Daugiau informacijos apie pajam? mokes?io skyrim? paramai rasite ?ia.

   Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugijos duomenys:

   Paramos gav?jo identifikacinis numeris: 300144509

   Paramos gav?jo pavadinimas: �ik�nosparni? apsaugos Lietuvoje draugija

   Buvein?s adresas: Naftinink? g. 16 – 36, LT-89121 Mažeikiai

Bank Name:SEB AB Bankas

Bank code: 70440

   Atsiskaitomosios s?skaitos numeris: LT13 7044 0600 0516 4241

Google GmailEmailFacebook