Nors šikšnosparniai yra vienas iš gausiausi? �induoli? b?ri?, j? gausa tiek Europoje, tiek visame pasaulyje maž?ja. From 14 Lietuvoje gyvenan?i? �ik�nosparni? r?�i? ? Lietuvos Raudon?j? knyg? (LRK) ?rašyta 6 r?�ys: europinis pla?iaausis, v?lyvasis �ik�nys, Branto p?l?ausis, Natererio pel?ausis, k?drinis pel?ausis ir v?lyvasis �ik�nys. Kadangi šikšnosparniai nepripaž?sta sien?, gyvena ir migruoja nepriklausomai nuo valstybi? rib?, šalys vienijasi ir nuolat kuria tarptautinius j? apsaugos planus. Europos S?jungos valstyb?s nar?s, tarp j? ir Lietuva, yra pasirašiusios Berno ir Bonos konvencijas bei Buveini? direktyv?, kuriomis ?sipareigoja saugoti retas šikšnosparni? r?šis ne tik nacionaliniu, but also at European level,.

Google GmailEmailFacebook