iknosparniai yra naktiniai ir labai judr?s gyv?nai, tod?l turi nedaug nat?rali? prie�?. Pasteb?ta, kad kartais iuos skraj?nus kartais medioja pel?dos, tod?l jie privengia tokios kaimynyst?s. Kur kas daugiau prie? jiems kelia gr?sm? iemaviet?se, kai ie v?reliai b?na ?mig? tuomet ? juos k?sinasi kiaun?s, kat?s, o kartais net iurk?s. Ta?iau savo ty?iniais ar nety?iniais veiksmais didiausi? pavoj? kelia mon?s. Pagrindin?s moni? iknosparniams keliamos gr?sm?s:

1. Suintensyv?jusi pastat? renovacija, sen? pastat? nugriovimas. Buildings, ypa? mediniuose, laikui b?gant atsiranda plyi?, ertmi?, kuriuose ?sikuria iknosparniai. Saugiose sl?ptuv?se per deimtme?ius susiformuoja skaitlingos iknosparni? veisimosi kolonijos, kuriose iaug? �v?reliai po iemojimo paprastai gr?�ta ? tas buveines, kuriose jie yra iaug?. Nerasdami sen?, ?sikuria naujose, neretai nesaugiose buvein?se, tod?l dalis ?va.

2. Nauj? technologij? taikymas urbanistikoje. Paskutiniaisiais deimtme?iais ?rengiami labai usandarinti pastatai, tad beveik nelieka plyi?, pro kuriuos iknosparniai ? juos gal?t? patekti. Be to, pastat? apdailai pla?iai naudojamos slidios polimerin?s dangos apsunkina iknosparni? jud?jim?, tad toki? potenciali? buveini? jie vengia.

3. Intensyvi mikininkyst?. Wood will be available soon mediams dar nepasiekus j? brandos, tad mikuose ma?ja brandi? medyn?, kartu ir nat?rali? vasaros sl?ptuvi? sen?, drev?t? med�i?. Daniausiai mikai atsodinami medi? r?imis, kurios atsparesn?s ligoms, kenk?jams ir tai taip pat maina potenciali? sl?ptuvi? skai?i?.

4. Poemi? apiltinimas, sealing, naudojimas mogaus reikm?ms arba visikas apleidimas. Lietuvoje tinkam? nat?rali? iemavie?i? �ik�nosparniams – kaln? grot?, n?ra, o stor? med�i? su neperalamais uoksais yra labai nedaug. Tod?l iknosparniai iemojimui apsistoja mogaus statiniuose. Daniausiai tai b?na nenaudojami poemiai, kuriuose altuoju met? laiku (rugs?jo-baland�io m?nesiais) b?na pastovi ir ema temperat?ra bei didelis dr?gnumas. Nors poemi? alyje n?ra maai, bet tinkam? iknosparniams iemoti, little. Paskutiniajame deimtmetyje Lietuvoje yra suintensyv?j?s poemi? privatizavimas. For example, seni kariniai ?tvirtinimai Vilniaus Ras? gatv?je jau ?komponuojami ? gyvenam?sias patalpas, sealed, apiltinami ir iknosparni? iemojimui bus nebetinkami. O iuose poemiuose iemojan?i? Lietuvoje grietai saugom? k?drini? pel?ausi? two 2010 m b?davo aptinkama kasmet. Ta?iau visikas nesir?pinimas tokiais statiniais taip pat turi neigiam? poveik? neprii?rimus poemius palaipsniui ardo vanduo, ledas bei medi? aknys. For example., erozija pastebimai ardo Vilniaus Aukt?j? Paneri? geleinkelio tunel? ir Kauno Rok? fort?.

5. ?migusi? �ik�nosparni? trikdymas iemos buvein?se. Lankymasis iemaviet?se (light, Sounds) trikdo iknosparni? ?myg?. Danas iknosparni? iem? atsibudimas isekina j? organizm? ir kai kurie j? nesulaukia pavasario.

Google GmailEmailFacebook