Aukšt?j? Paneri? geležinkelio tunelis. 2012 m

Auk�t?j? Paneri? Railway tunnel. 2012 m

   Aukďż˝t?j? Paneri? Railway tunnelone from dviej? Railway tuneli? Lithuania. 1861 metals built 427 metr? length, 8 metr? width of the wings tarpugaliuose -?io go 6,4 metr? aukš?io tunnel this during by paskirt? already nebenaudojamaseventually plyt? m?ras ?m? strong loose, have it skliaut? gri?ties gr?sm?. After research was nuspr?sta not repair, the ?rengti apvažiavim? for near st?ksan?i? kalv?. Tod?l, when almost šimt? met? lasted operation, 1960 metals Railway b?giai was dismantle, tunnel was closed go, disapproved data, was tested heap up susprogdinat. From ties?, tunnel this during three locations užgriuv?s, ta?iau difficult say, would or blasting pasekm?s, would vault met? burden neatlaik?. The ?griuvos formed separate peculiar cameras, curious small temperat?ros fluctuation, žiem? remains pliusin? temperat?ra go is enough dr?gna. Or ?vertino Bats, the j? pasirinkim?environmentalists: Aukďż˝t?j? Paneri? tunnel LR Environmental minister 2005 m. June 15 d. ?sakymu No.. D1-302 paskelbtas buveini? apsaugai svarbia teritorija (BAST) kaip ? ES Buveini? direktyvos II pried? ?rašyto k?drinio pel?ausio (Myotis dasycneme) žiemaviet?. The tunnel area is also is Vilniaus miesto tarybos ?steigto Paneri? erosive hilly landscape and stored as part of the kult?ros paveldo vertyb?.

Kudrinis pel?ausis. Nomedos V?lavi?ien?s nuotrauka

K?drinis pel?ausis. Nomedos V?lavi?ien?s nuotrauka

   Paneri? tunnel was fixed 6 ďż˝ikďż˝nosparni? r?ďż˝ys. Neris Regional Park in the report indicates, that too 2000 – 2008, 2010 m. laikotarp? vykdytas apskaitas nustatyta, kad didžiausi? steb?t? r?ďż˝i? dal? sudaro vandeninio pel?ausio populiacija. Or didžiausia žiemojanti vandenini? pel?ausi? grup? pietry?i? Lithuania. Vandenini? pel?ausi? randama vidutiniškai 3-4 kartus daugiau nei k?drini? pel?ausi?. Kitos r?šys aptinkamos re?iau, not each monitoring during. In?lyvasis ďż˝ikďż˝nys, quick-eared brown, europinis pla?iaausis, Brandto pel?ausis negaus?s go reti sve?iai šioje žiemaviet?je (ďż˝ikďż˝nosparni? dinamika Paneri? tunnel). 2013 met? January 5 dien? ďż˝ikďż˝nosparni? apsaugos Lietuvoje draugijos nari? atliktos apskaitos metu Paneri? tunelyje iš viso suskai?iuoti 1739 wintering bats - 608 vandeniniai pel?ausiai, 709 k?driniai pel?ausiai ir 12 Brandto pel?ausi?. 45 palub?j? kabojusi? pel?ausi? r?šies nustatyti nepavyko, the 5 bats remained unidentified.

   Siekiant apsaugoti viduje žiemojan?ius šikšnosparnius bei išvengti nelaiming? atsitikim?, 2004 in the tunnel openings are obstructed by blocks. Ta?iau šios priemon?s sulaiko ne visus smalsuolius – vykdant šikšnosparni? steb?sen? tenka aptikti žmoni? lankymosi p?dsakus, o ir internete gausu ne tik pavieni? nuotrauk?, bet ir ištis? reportaž? apie žygius ? tunelio gilum?. Kreipiam?s ? visus smalsuolius, ketinan?ius apsilankyti Paneri? tunnel – atsisakykite šios id?jos ! ďż˝iem? net trumpi J?s? apsilankymai kenkia ?ia žiemojantiems šikšnosparniams. Net jei ir specialiai nelie?iate šikšnosparni?, tai sukeliamos dulk?s, noise, šviesa ir net nuo j?s? buvimo kylanti vidaus temperat?ra žadina iš žiemos ?mygio šiuos unikalius žinduolius. Pažadinti iš ?migio jie sunaudoja per daug riebal? forma sukaupt? maisto medžiag? atsarg? ir gali neišgyventi iki pavasario, kol pakankamai atšils ir šikšnosparniai gal?s prad?ti maitintis gaudydami uodus, flies and other insects. Be to, visit the tunnel is dangerous: m?rines sienas ir lubas plauna prasisunkiantis polydžio ir lietaus vanduo, ardo m?r?, tod?l net nuo stipresnio garso ar vibracijos atskyla ir žemyn krinta plytos. Jau visos grindys nuklotos ?vairaus dydžio nuolaužomis.

Auk�t?j? Paneri? Tunnel Story

Russian Empire when pralaim?to Krymo karo duso, draskoma prieštaravim?. Internal Market was sukaustyta blog? keli?. Horse-drawn stagecoach passenger go krovini? vežimai negal?jo pervežti go dešimtadalio žmoni? bei preki?. 1851 met? vasario m?nes? carin?s Rusijos vyriausyb? pri?m? nutarim? d?l Railway line St. Petersburg - Warsaw construction (includes the construction of 1250 km). 1857 met? January 26 dien? pasiraš? ?sakym? d?l Railway Peterburgas–Vilnius–Varšuva tiesimo su šaka per Kaun? ? Karaliau?i? (Now - Kaliningrad) go this Railway statyba perduota „Visos Rusijos vyriausiajai geležinkeli? bendrovei“, kurioje pagrindin? vaidmen? vaidino užsienio bankai: Paris, Londono, Amsterdam, Berlin go Varšuvos bei grup? Peterburgo bankinink?. „Visos Rusijos vyriausioji geležinkeli? bendrov?“ ?sipareigojo nutiesti Rusijos imperijoje 5 Railway branches, connect major cities, Baltic go Juod?j? jur?. Valstyb? garantavo kompanijai 5% peln? 85 year. In?liau, already pasta?ius „S.Peterburgo – Varšuvos“ geležinkel?, this contract was Discontinued.

S. Kerbedis

Tilt? inžinierius Stanislovas Kerbedis (1810 – 1899)

   Visa Railway line from St. Petersburg to Warsaw was padalinta ? tris dalis. For each of the j? priži?r?ti was appoint three different chief engineers. St. Petersburg - Warsaw Railway Deputy Director and Chief Engineer of engineering structures was appointed Stanislav Minogue. Pagal jo projekt? was pastatyti tiltai per Lug?, Dauguv? go Vysl?. S. Minogue participated in the design of Kaunas go Paneri? tunnels. Lithuanian territory the railway was prad?tas tiesti (su atšaka ? Virbal?) 1858 metals go completed in 1862's.Tiesiant pirm?j? geležinkel? Lithuania, buvo pastatyta daug inžinerini? statini?. Stambiausi iš j? was: Kauno ir Paneri? Tunnels, tiltai per Ner?, Vilnel?, Merk? bei Nemuno up? Kaune, and the emergence of efficient transportation, pagaliau gal?jo imtis vystytis ir m?s? krašto pramon?. Kauno ir Paneri? tuneliai buvo ne tik pirmieji Lietuvoje, and more generally throughout the Russian empire. Paneri? tunelio statybos darbai prad?ti 1859 met? January 15 dien?. Iki šiol tebesigin?ijama, ar tai buvo daroma siekiant išvengti dviej? tilt? per Ner? statybos, ar tai buvo geležinkelio statytoj? noras parodyti savo inžinerin? meistriškum?, ar caro valdinink? siekis ?siteikti savo valdovui. Telling, the Russian Emperor Alexander II, labai m?g?s ils?tis Šveicarijoje, susižav?jo Alpi? kalnuose iškirstais ilgais tuneliais ir nor?jo k? nors panašaus tur?ti savo krašte. It's knowing, Czar Office clerks ?m? ?nirtingai ieškoti vietos, kur galima b?t? ?rengti statomo geležinkelio tunelius. Ir rado b?tent ?ia, Lithuania. Leave, sav? specialist? carin? Rusija tokiam darbui netur?jo, tod?l teko kviestis iš Vokietijos ir Pranc?zijos. 1859 met? lapkri?io 26 dien?, as written in the Journal of ,,Pamiatnaja KNI?KA Vilenskoj gubernii na 1860 god”, vokie?i? ir pranc?z? minuotojai pagal savo paprot? švent? s?kming? Paneri? kalno prakasim?. Vilniaus gubernatorius aplank? ďż˝i? „marg? ir labai originali? švent?, pasižym?jusi? nepriverstiniu linksmumu ir bendru nuoširdumu”. Vokie?i? ir pranc?z? statybinink? atstovai pasveikino gubernatori? ir švent?s dalyvius kalbomis. German, tarp kitko, pareišk?: ,,Po met?, with the help of God, mes tikim?s bendromis j?gomis užbaigti darb?, kurio pradži? j?s dabar mat?te. Then, gr?ždami ? savo kraštus – kas prie Reino, kas ? Silezijos kalnus, mes visam laikui išsinešime malonius atsiminimus apie ši? dien?. We wish, kad m?s? darbas atnešt? naud? Rusijai ir patarnaut? dar didesniam dviej? kaimynini? taut? – rus? ir vokie?i? – suart?jimui, taut?, jau nuo sen? laik? broliškai artim? viena antrai”. Ne mažiau ?domi buvo ir pranc?zo kalba: "It will be a middle-aged, kai m?s? t?vai atvyko ? šias kalvas su ginklu rankose. Mes ?ia atvykome tuo pa?iu keliu, ta?iau ne su ginklais, o su darbo ?rankiais rankose. Nacionalin?s neapykantos laikai pra?jo, ir visos tautos šiandien tiesia viena kitai rank?, taking the path of peaceful progress. Fires, kurias mes matome ant ši? kalv?, n?ra dviej? priešo stovykl? ugnys; ďż˝?kiai, we hear, n?ra dviej? kovojan?i? armij? ďż˝?kiai; tai yra džiaugsmo ženklai darbinink?, šven?ian?i? pirm? triumf? prieš kli?tis, kurias reikia nugal?ti”. Leave, my?ta knygel? nieko nesako, k? kalb?jo t? vakar? vietiniai darbininkai – lietuviai, Belarusians, Polish, who?, of course, niekas neleido ? garb?s trib?n?…

Paneri? tunelio statyba. 1859 m. nuotrauka

Paneri? tunelio statyba. 1860 met?  A. Korzono photo

It's simple laborers, vadovaujami vokie?i? go pranc?z? specialist?, iškas? t? tunel?, gaudami grašius už savo darb?. Or they are in the rain would siau?iant p?gai, rankiniais vežim?liais vež? sm?l?, pyl? pylim?, kas? perkasus, taš? pab?gius go ties? b?gius nuolat rizikuodami, kad mediniai statomo tunelio pastoliai neatlaikys milžiniško virš galv? sl?gsan?i? žem?s klod? svorio go palaidos statytojus gelm?se. Patches, stengiantis palengvinti darb?, was performed blasting Works. At that time tuneli? statytojai dar netur?jo dinamito go naudojo daug silpnesn?s galios parak?. Then Digger go sprogdintojus ?jo m?rininkai, stat? požeminio koridoriaus skliautus. Apie tunelio kas?j? vergišk? darb? žinojo go pažangieji rus? visuomen?s sluoksniai. Rus? poetas Nekrasovas savo eil?raštyje „Geležinkelis” vaizdžiai nupasakojo, kaip atrod? šis darbas go kas iš jo peln?si. Only 1865 metals „Geležinkelis” pasirod? su paantrašte, to be used for children! A boy Vanya, pirm? kart? važiuojan?io geležinkeliu, sapnas sukre?ia skaitytoj? r?s?iais realistiniais vaizdais. Nežmonišk? darbinink? išnaudojim? iš rangov? pus?s, construction of railways, depicted go N. Dobroliubovas 1860 metals written in the article "Trying to wean people away from food".

Constantine Savickis “Train repairs”

   Vergišk? Railway ties?j? darb? ryškiai perteik? viename savo paveiksle rus? dailininkas K. Savickis. It turns out, visi šie darbai glaudžiai susij? go with Lithuania and its people of. Nekrasovo bi?iulis inžinierius V. Panajevas, dalyvav?s, tiesiant geležinkel? Peterburgas–Maskva, In his memoirs, writes: „Žemkasiai darbams vis? pirma was hired Vitebsk go Vilniaus gubernijose iš lietuvi? tarpo. Or was pati nelaimingiausia visoje rus? žem?je liaudis, kuri daugiau pan?ďż˝?jo not ? ďż˝mones, the ? darbinius gyvulius; from j? darbe reikalavo nežmonišk? pastang? be jokio, we can say, wage ". (Ruskaja starina, 1901, No.. 7, p. 39.) Tuometinis caro valdžios revizorius Miasojedovas savo oficialiame pranešime raš?, kad už katorgin? darb? žemkasiai prie Railway construction of average received when 3 caro rublius per m?nes?, kad jiems tr?kdavo drabuži? go avalyn?s, and contractors go tiek?jai, naudodamiesi pastar?j? tamsumu, apgaudin?jo kiekviename žingsnyje. Nepatenkintus baud? rykšt?mis. Netek? kantryb?s, žemkasiai b?go ? savo gimtuosius kaimus, bet ten juos žandarai gaud? go vež? atgal.

   Kasant tunel? was susidurta su vandeningu biriuoju sm?liu. Tad pagrindin? prakas? teko kasti labai atsargiai, With cloaking shields workers go ?rengiant sandarius bandažus, nes go per mažus tarpelius sunk?si vanduo su sm?liu. Tunnel Arch was m?rijami iš plyt?. Tunelio prakasa tur?jo leisti nutiesti dviej? v?ďż˝i? keli?, tod?l kasant tunel? reik?jo j? platinti. Šonin?s tunelio sienos go vaulting was baigti m?ryti bemaž when trej? met? – 1861 met? rugs?jo 15 dien?. Official 427 metr? length, 8 metr? width of the wings tarpugaliuose -?io go 6,4 metr? aukš?io tunelio atidarymas ?vyko 1861 met? October 3 dien?, kai caras Aleksandras II ?m?rijo ? tunelio sien? paskutin? simbolin? plyt?. Instrument (mentel?), kuriuo caras ?m?rijo plyt? this during is stored in the National Museum of Lithuania.

Pro Paneri? tunel? važiuoja garvežys. Józef Czechowicz 1879 met? nuotrauka

Pro Paneri? tunel? važiuoja garvežys. Joseph Czechowicz 1879 met? photo

   Traukini? eismas iš Sankt Peterburgo ? Vilni? go iš Vilniaus ? Virbal? atidarytas 1862 met? March 15 d., o reguliarus eismas ? Varšuv? only 1862 m. December 15 d. Atidarius reguliar?j? eism? „S.Peterburgo – Varšuvos“ geležinkelyje jud?jimas was small. Ruožuose Vilnius-D?kštas go Vilnius-Virbalis per par? kursavo tik 2 poros keleivini? traukini? go viena pora prekini? traukini?. Vilnius-Warsaw direction departures 2 poros keleivini? traukini? go viena pora prekini? traukini? per savait?, per Daugpil? iš Vilniaus ? Ryg? važiavo viena pora traukini? per par?. Railroad was one-way, Only in Vilnius go Lentvaris double track. Traukini? greitis was small. For example,. I train with go II klas?s vagonais iš Vilniaus ? Kaun? važiavo 2 val. 45 my. The average speed of the 38 miles per hour. Driving the train during not cheap. Keleivis už varst? traukiniu pirmos klas?s vagone tur?jo mok?ti 3 kapeikas, o antros klas?s – 2,25, tre?ios – 1,25 kapeikas. Keleivi? vežimo pajamos nepadengdavo išlaid?. 1875 m. „Visos Rusijos vyriausioji geležinkeli? bendrov?“ sumažino kainas, važiuojantiems iš Peterburgo ? Virbal? go Varšuv?. Perkant biliet? dideliam šeimyniniam skyriui nuo Peterburgo ? Virbal? reik?jo mok?ti 150 rubli?, ? Varšuv? – 200 rubli?. Dviviet?s kup? bilietas kainavo 75 go 100 rubli?; only their tickets were not sold until, kol neb?davo išpirkti didžiosios šeimynin?s kup? bilietai.

Paneri? tunnel 1912 metals

Paneri? tunelis, 1932 metai

Paneri? tunnel, 1932 year

First World War metals Paneri? tunnel nenukent?jo.

Žurnalas "Geležinkelininkas". 1939 met? nuotrauka

Magazine “Railwayman”. 1939 met? prof. Kolupaila photo

The Second World War metals okupavusi Vilni? vokie?i? kariuomen? sustiprintai saugojo tunel?: mountain was apjuostas keliais apkas? žiedais, sujungtais per?jimais. 1944 metals besitraukianti vokie?i? kariuomen?, nenor?dama palikti priešui nei vieno daugiau would least, in the object, blew up all the bridges in Vilnius, elektrin?, nor?ta susprogdinti go daugel? kit? objekt?. Toks pat likimas lauk? go Paneri? Tunnel, nes or was only Railway “gate” ? vakarus. Ta?iau staiga puolusi soviet? kariuomen? sumaiš? j? planus ir užgrob? tunelyje stov?jus? sprogmen? prikraut? ešelon?.

   Trains traveling through a tunnel and after the Second World War, ta?iau ilgainiui plyt? m?ras ?m? smarkiai irti, iškilo jo skliaut? gri?ties gr?sm?. Atlikus tyrimus buvo nuspr?sta ne remontuoti , the ?rengti apvažiavim? per šalia st?ksan?i? kalv?. Tod?l, po beveik šimt? met? trukusios eksploatacijos, 1960 metais geležinkelio b?giai buvo demontuoti, Tunnel closed.

� ��iuo metu Auk�t?j? Paneri? gele�inkelio tunelis saugomas valstyb?s kaip zoologinis gamtos paveldo objektas.

Google GmailEmailFacebook