Nesting boxes for bats

Buvein?se, kuriose tr?ksta nat?rali? sl?ptuvi?, sen? med�i? su uoksais, med�i? su stora at�okusia �ieve, for special nesting boxes for bats. Tai viena i� veiksmingiausi? �ik�nosparni? globos priemoni?, nes inkilai sukuria galimyb? �ik�nosparniams ?sikurti tose vietose, kur tam nat?rali? s?lyg? n?ra, or ten, kur j? ma�ai – padidina sl?ptuvi? skai?i? ir taip suma�ina konkurencij? tarp �ik�nosparni?. It was found, kad skirting? r?�i? �ik�nosparniai teikia pirmenyb? tam tikro modelio inkilams. My Favorites is a standard, daugiakamerinio ir plok�?iojo tipo inkilai. Ta?iau daug inkil? tip? n?ra i�bandyta, o tai padaryti tikrai verta � galb?t jie bus dar efektyvesni ir juose apsigyvens retesn?s r?�ys. Mus taip pat domint? tokia patirtis.

Standard bats nesting-box

Supposedly, kad inkilo �ik�nosparniams id?ja kilo 1860 metals, kuomet buvo pasteb?ta, jog �emyn anga apvirtusiame inkile s?kmingai apsigyveno �ik�nosparniai. �iuo metai �ik�nosparniams skirti inkilai daromi ?vairi? dyd�i?, form? ir i� ?vairi? med�iag?. It is important to, kad formuojantis kolonijai inkile gal?t? ?sikurti pakankamai daug individ? � taip b?t? palaikoma atitinkama temperat?ra. Lietuvoje ir kitose �altesnio klimato �alyse svarbu tinkamai parinkti inkilo dyd?, also ideally reside in wooden bats nesting-boxes.

Planed to be used to construct nesting boxes 2,5 cm historiography lentos. Plonesn?s netinka, nes tokiame inkile nesusidarys tinkamas temperat?r? re�imas, will be smaller leaks, etc., o lent? nelygumai reikalingi �ik�nosparniams ?ropoti ? inkilo vid?. Vidin?je u�pakalin?s sienel?s dalyje kas kelis centimetrus b?tina padaryti apie 1 mm gylio ?pjovas � �ik�nosparniui bus lengviau ?sikibti ? sienel?. It is desirable, kad stogelis b?t? palenktas ? priek?.

Daugiakameris bats nesting-box

Kad �ik�nosparniai patekt? ? vid?, inkilo apa?ioje reikia palikti nedidel?, two 20 mm, width of the wings tarpugaliuose -?io ply?. The optimal variant of 15 mm 20 mm. Pro maesn? ply? didesni? r?�i? iknosparniai nesugeb?s patekti ? vid?, and nesting boxes with too high a canal just avoid.
�ik�nosparni? inkil? ior? rekomenduojama apkalti ruberoidu, parchment (parchment) or further. It Inkilas more protected from the elements and extends the life of.

Inkilai iknosparniams gali b?ti keliami miko aiktel?se, miko pakra?iuose, parkuose ar vandens telkini? pakrant?se esan?iuose mediuose atvirose vietose, kur iknosparniams patogu priskristi prie medi?. Bene s?kmingiausiai ? inkilus iknosparniai priviliojami mikuose. alia maesni? vandens telkini? keliami inkilai turi b?ti visai alia vandens, keli? metr? atstumu. Prie didesni? vandens telkini? patartina inkilus kabinti kiek toliau nuo vandens, nes tokiose vietose danai pu?ia stipr?s v?jai. Ten, kur n?ra medi? inkilus galima kelti ant pastat? sien? ar ant specialiai ?kast? stulp?. Jokiu b?du negalima kelti inkil? ant betonini? ar metalini? elektros stulp? – new, dar nepatyr? iknosparniai nes?kmingai t?pdami ? inkil? bando gelb?tis usikabindami u medio kamieno, o ant metalinio ar betoninio paviriaus tai padaryti ne?supposedly. Parenkant viet? medyje svarbu, kad atsivelgti ? or, kad priskridimas prie angos neb?t? udengtas medi? ar kr?m? akomis, o patys inkilai turi b?ti apvie?iamas saul?s bent 4-5 valandas per par?. Paunksm?je ikelti inkilai blogai ildomi ir kaupia dr?gm?, o iknosparniai toki? sl?ptuvi? vengia.

Plok?ias inkilas �ik�nosparniams ant pastato sienos

?domu tai, kad �ik�nosparniai �iltuoju met? laiku naudojasi ne viena sl?ptuve. Sl?ptuv?s nuolat kei?iamos, tod?l vienoje teritorijoje tur?t? b?ti bent keletas tinkam? sl?ptuvi?. Be to, if one place will bring a few nesting boxes, t.y. visa inkil? grup?, jie bus grei?iau apgyvendinti. Grup? gali sudaryti keli med�iai, ant kiekvieno po vien?, of, three nesting boxes. Priklausomai nuo gyvenimo ciklo stadijos ir oro temperat?ros, nesting-boxes for bats require different modes of heat. Tad inkilai turi b?ti skirtingai �ildomi saul?s, dalis inkil? tur?t? b?ti orientuoti ? pietus, dalis ? vakarus, o dalis ? rytus. ? �iaur?s pus? orientuot? inkil? kelti nepatartina. Jeigu inkil? n?ra labai daug, geriausia kelti po vien?, two nesting boxes on a single tree, orientuotus ? pietry?ius ir pietvakarius. The group selected a few trees (priklausomai nuo inkil? kiekio), atstumas tarp med�i? turi b?ti nuo 20 metr?. Houses mammals hanging recommended not less than 3-4 metr? auk�tyje, jeigu yra galimyb?, ir auk�?iau. Pasteb?ta, kad auk�?iau i�keltus inkilus �ik�nosparniai u�ima geriau. It is important to, kad pakabintas inkilas stabiliai laikyt?si, nesi?buot? esant net stipriam v?jui. Tod?l inkil? geriausia prikalti. Toks tvirtinimo b?das med�iui padaro ma�iau �alos nei aplink kamien? ri�ant virv? ar viel?.

Inkil? br?�inai:

Google GmailEmailFacebook