Šikšnosparniai echolokacijos d?ka gali orientuotis visiškoje tamsoje. Jie siun?ia trumpus garso signalus, kurie atsispindi nuo ?vairi? objekt? ir aidu gr?ďż˝ta atgal. Greita ir tiksli aido analiz? šikšnosparnio smegenyse padeda gyv?nui nustatyti atstum?, objekt? dyd? ir strukt?r?, o dažnai ir judan?io objekto greit?. The sound is a very high frequency and inaudible to man. This sound is called ultrasound. The human audibility threshold 16-20 kHz, while living in Lithuania bats emit 20-60 kHz gars?.

Šiksnosparnio skleidžiamo garso dažnio ?rašo pavyzdžiai. Oscillogram - Top; spektograma – apa?ioje

Communicating with each other mammals using lower-frequency sounds, about 20 kHz , tod?l dažnai jie b?na girdimi ir žmogui. Ultragars? šikšnosparniai išgauna garso stygomis, esan?iomis gerkl?je. Gars? šikšnosparniai išleidžia pro burn? arba pro nos?. Pel?ausiai ir didžioji dalis kit? r?ďż˝i? ďż˝ikďż˝nosparni? gars? išleidžia pro burn?, pro nos? gars? skleidžia rudasis ausylis. Europinis pla?iaausis leidžia dviej? tip? signalus – vien? pro burn?, kit? pro nos?. Each echo signal is characterized by certain parameters, you can convey graphically. Šie parametrai padeda atskirti šikšnosparni? r?šis. ďż˝ikďż˝nosparni? ultragarsus registruoja special?s ďż˝ikďż˝nosparni? ultragarsiniai detektoriai, kurie paver?ia mums negirdim? gars? girdimu. Šikšnosparniai medžioja ne tik naudodami ultragars?. Quick-eared Brown has big ears, tod?l girdi ropojan?i? vabzdži? krebždes?.

Often you can hear the case, kad šikšnosparniai yra akli arba nemato dien?. This is not true. Iš tikr?j? j? reg?jimas n?ra labai aštrus, but see they are well. Echolokuodami bats detect small objects, Large objects are detected using vision. Rega reikalinga ir migracijos metu – iš toli padeda pasteb?ti orientyrus: trees, upi? vagas, forests, mari? pakraš?ius ir pan.

Google GmailEmailFacebook