• Of the nearly 4500 pasaulyje ×inom? ´┐Żinduoli? r?´┐Żi? about 1000 r?´┐Żi? yra ÜikÜnosparniai.
 • ŐikÜnosparniai n?ra giminingi grau×ikams. Vaisia?d×ius ÜikÜnosparnius netgi norima priskirti prie primat?.
 • From 1000 ´┐Żik´┐Żnosparni? r?´┐Żi? only 3 r?´┐Żi? atstovai minta gyv?n? krauju (They do not live in Lithuania) and one drink only at meals 20-40 ml of blood. Other 70% ´┐Żik´┐Żnosparni? r?´┐Żi? ´┐Żv?reliai minta vabzd×iais, and the remaining 30% – Fruit, nectar. Dauguma tropikuose gyvenan?i? ´┐Żik´┐Żnosparni? platina ten augan?i? med´┐Żi?, g?li?, kr?m? s?klas, fruit.
 • Dabartini? ´┐Żik´┐Żnosparni? prot?viai gyveno jau prieÜ 50 milijon? met? ir j? iÜvaizda nuo Üiais laikais skraidan?i? skyr?si labai nedaug.
 • Some bats live over 30 met?.
 • ŐikÜnosparniai veisiasi l?or. Patel?s da×niausiai atsiveda tik vien? jaunikl? per year.
 • Did×iausia ÜikÜnosparni? kolonija ľ apie 20-40 milijon? individ? ľ gyvena JAV esan?ioje Brakeno oloje.
 • Kai kurie gyv?n?liai vabzd×ius gaudo ne tik skraidydami, bet ir b?giodami ×em?s pavirÜiumi ar ropodami med×i? Üakomis.
 • ŐikÜnosparniai nesuka lizd?; ils?damiesi jie kabo ×emyn galva arba ?sispraud×ia ? plyÜius. Tik keliolika ÜikÜnosparni? r?´┐Żi? sau darosi sl?ptuves ľ palapines iÜ lap?.
 • The biggest bat living in Lithuania - brown owl. Jo k?no ilgis yra apie 8 cm, weight can reach 36 g, o atstumas tarp iÜskleist? sparn? galiuk? is 37 cm.
 • Minimum Lithuania bat - pipistrelle dwarf. Jo k?nas vos 4 centimetr? length, and it weighs 4-6 grams.
 • Longest ear has a quick-eared brown. Jos yra beveik tokio pat ilgio kaip ir k?nas. Winter time quick-eared ears "hiding" under the wings.
 • The biggest travelers - brown primrose. Migracij? metu jie nuskrenda 1600 km atstum?. ´┐Żiemoti jie dkrenda ? ?ekij?, Vokietij?, Olandij?.
 • ´┐Żik´┐Żnosparniai retai apsigyvena varpini? bok´┐Żtuose. Jie mieliau renkasi vietas be skersv?j? ir voratinkli?.
 • Rabies affects less than 0,5% viso pasaulio ´┐Żik´┐Żnosparni?.
 • ´┐Żik´┐Żnosparniai nesivelia ? plaukus. Jie yra geri skraj?nai ir pastebi net plauko storumo objektus, pasitaikiusius j? kelyje.
 • Seil?se esanti tam tikra veiklioji med´┐Żiaga neleid´┐Żia ´┐Żik´┐Żnosparnio aukos kraujui sukre´┐Ż?ti. ´┐Żi med´┐Żiaga i´┐Żsklaido kraujo kre´┐Żulius ?vairiose k?no vietose. Antikoaguliacin? ´┐Żik´┐Żnosparnio seili? savyb? normalizuoja kraujotak? ir deguonies patekim? ? galvos smegenis.
 • China bats are respected. ?ia jie laikomi s?km?s ir laim?s simboliu.
 • ´┐Żkotijoje ?´┐Ż sen? laik? i´┐Żlik?s tik?jimas teigia, kad jei iki tol ramiai skraid?s ´┐Żik´┐Żnosparnis pradeda bla´┐Żkytis staigiai pakildamas auk´┐Żtyn ir puldamas prie ´┐Żem?s, it means, kad i´┐Żmu´┐Ż? ragan? valanda, kai jos gali valdyti visus ypatingos apsaugos neturin?ius ´┐Żmones.
 • Rusijoje prietaringi ´┐Żmon?s negyvus sud´┐Żiuvusius ´┐Żik´┐Żnosparnius ne´┐Żiodavosi u´┐Żantyje taip tik?damiesi u´┐Żsitikrinti sveikat? ar laim?.
 • Pietry?i? Australijoje gyvenan?ios genties ´┐Żmon?s tiki, kad ´┐Żik´┐Żnosparnio gyvenimas susij?s su ×mogaus gyvenimu ir jei u×muÜi ÜikÜnosparn?, tai sutrump?s ir ×mogaus gyvenimas.
 • Őkotijoje namuose gyvenanti ÜikÜnosparni? kolonija padidina namo vert?.
 • Vienos Meksikoje gyvenan?ios ÜikÜnosparni? r?Üies atstovai gali pakilti dvi mylias nuo ×em?s pavirÜiaus. Tokiame aukÜtyje jie ägaudoô v?j?. In?jo g?sis nuneÜa juos didelius atstumus 60 myli? per valand? grei?iu.
Google GmailEmailFacebook