Šikšnosparniai miške naudoja daugyb? viet? pasisl?pti. Tai priklauso nuo met? ar paros laiko, gyvenimo tarpsnio ir šikšnosparnio r?šies, pvz., europinis pla?iaausis ?sikuria po atšokusia žieve, rudasis nakviša – geni? iškaltuose uoksuose, o mažasis nakviša – nat?raliose ertm?se ir lajoje. Dažniausiai šikšnosparni? sl?ptuv?mis miške tampa: drev?s, dži?stantys arba jau nudžiuv? medžiai, medžiai su atšokusia žieve, geni? iškalti uoksai, nat?ralios ertm?s medyje, inkilai šikšnosparniams ir paukš?iams. Sl?ptuv? šikšnosparniai gali keisti kiekvienais metais, ar net kelis kartus per sezon?. Norint, kad šikšnosparniai miške b?t? apsaugoti, reikia užtikrinti sl?ptuvi? ir maitinimosi viet? apsaug?. Ypa? svarb?s yra drev?ti medžiai, kadangi jie gali b?ti gyvybiškai svarb?s kai kurioms r?šims, pvz., Natererio pel?ausis, mažasis nakviša, europinis pla?iaausis tokiose vietose ?kuria veisimosi kolonijas. Be to, sezono metu jie dažnai kei?ia vietas, d?l to ši? r?ši? populiacijos išsaugojimui reikalingas atitinkamas kiekis sl?ptuvi?. Tod?l yra svarbu ieškoti, ženklinti ir saugoti vasaros kolonij? sl?ptuves bei žiemavietes. Pravartu steb?ti medži? kirtimus. Jeigu nukirto med?, kuriame buvo ?sik?rusi šikšnosparni? kolonija, reikia sukurti nauj? sl?ptuv?, pavyzdžiui, pakabinti kelet? inkil?. Tik inkilai ne visada gali pakeisti nat?ralias sl?ptuves. Štai europinis pla?iaausis šikšnosparni? inkil? neužima, jis ?sikuria po atšokusia žieve. Didelis pavojus šiems žinduoliams gresia, kai miškai kertami ne tik vasar?, bet pavasar?, ruden? ir žiem?, nes šikšnosparniai gali žiemoti medži? uoksuose. Rudieji nakvišos senuose ir nelabai senuose medžiuose žiemoja didel?mis grup?mis. Nukirtus med?, kur yra uoksai ar plyšiai, juos b?tina apži?r?ti. Radus žiemojan?ius šikšnosparnius, reikia pranešti specialistams.

Dirbtini? sl?ptuvi? ?rengimas ir inkil? išk?limas yra naudingas miškams, o kai kuriais atvejais net b?tinas, ypa? monokult?riniuose jaunuose miškuose arba vietose, kur tr?ksta nat?rali? sl?ptuvi?. Miškuose, kur tr?ksta vandens telkini?, tikslinga ?rengti priešgaisrinius vandens telkinius, kanalus, kurie yra puikios šikšnosparni? ir kit? gyv?n? girdyklos. Ir labai svarbu iki minimumo sumažinti chemini? medžiag? naudojim? kovojant su mišk? kenk?jais, tad stengtis juos reguliuoti biologiniais metodais. Dažniausiai praktikuojama priviliojant paukš?ius, bet mažai kam žinoma, kad ne k? mažiau efektyvus yra šikšnosparni? priviliojimas, nes šie žinduoliai sunaikina labai daug naktimis skraidan?i? medži? kenk?j?.

Google GmailEmailFacebook