Rasos lašeliais pasipuoš?s žiemojantis vandeninis pel?ausis

ďż˝altuoju met? laiku, kai tr?ksta maisto, šikšnosparniai praleidžia ?mygyje – kad palaikant aukšt? k?no temperat?r? neb?t? eikvojama energija, šie žinduoliai k?no temperat?r? sumažina apie 30° C ir ji priart?ja prie aplinkos, in winter, temperat?ros. Tuo pa?iu visi žv?reli? gyvybiniai procesai sul?t?ja: suret?ja kv?pavimas, heartbeat. Nors gyvybiniai procesai sul?t?ja, thermoregulation mechanisms cease to operate, tad atsid?r? pavojuje arba stipriai pasikeitus aplinkos temperat?rai, naudodami savo k?no riebal? sankaupas šikšnosparniai gali pakelti k?no temperat?r? iki normalios ir atsibusti. Awakened bat reacts immediately, though he'd wake up completely some time - about 20-30 minu?i?, per kurias sunaudojama daug visam žiemos ?mygiui per vasar? sukaupt? riebal? atsarg?. Tod?l žiemaviet?se žadinami šikšnosparniai praranda daug riebal?, reikaling? ištverti vis? žiem?, ir j? gali nepakakti iki pavasario. And if the bat is going through until spring, bet esti šalta ir d?l to neskraido vabzdži?, žinduolis v?lgi ž?sta. Štai kod?l labai svarbu, kad j? žiemojimui pasirinkta sl?ptuv? b?t? saugi ir niekas netrikdyt? ďż˝ikďż˝nosparni? miego. Žiemos ?mygio metu šikšnosparniai nat?raliai atsibunda nusišlapinti ar pakeisti viet?.

Vienos šikšnosparni? r?šys renkasi šaltas žiemavietes, kitos m?gsta šiltesnes – europinis pla?iaausis ir šiaurinis šikšnys žiemoja šaltesn?se vietose, vandeninis pel?ausis renkasi šiltesnes. aqueous, Branto ir k?drinis pel?ausiai m?gsta labai dr?gnas žiemavietes, o štai rudasis ausylis n?ra išrankus – j? galima sutikti ?vairiose žiemaviet?se. Temperat?ra žiemaviet?se paprastai b?na apie 4° C, ta?iau gali b?ti ir žemesn?, but can not achieve less than 0 ° C. Lietuvoje labai mažai fort?, bunkeri? ir tuneli?, kuriuose šikšnosparniai paprastai randa prieglobst? žiem?. Tod?l m?s? šalyje gyvenantys žinduoliai dažnai žiemoja žmogaus pastatytuose pastatuose, ypa? m?gsta r?sius. Tai bene vienintel? vieta, kuriuose šikšnosparniai gali ištverti šalt?j? met? laik?. Tik rudasis nakviša gali žiemoti sen? medďż˝i? receiver.

Google GmailEmailFacebook