Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44
Lietuvių kalbaEnglish

Auk�t?j? Paneri? gele�inkelio tunelyje �iemojantys �ik�nosparniai

2021-02-06 | News

2021 m. February 3 d. Auk�t?j? Paneri? geleinkelio tunelyje vyko kasmetin? iemojan?i? �ik�nosparni? apskaita. Suskai?iav? rezultatus norime pasidiaugti – ?ia iemojan?i? �ik�nosparni? gausa iliko gana stabili: 2021 m. i viso buvo suskai?iuoti 1897 iemojantys iknosparniai, i kuri? 1280 k?drini? pel?ausi?, 590 vandenini? pel?ausi? , 4 branto/?suotieji pel?ausiai, 2 europiniai pla?iaausiai ir 21 neatpaintu lik?s pel?ausis.Nuo 2000 m. Auk�t?j? Paneri? tunelyje vykdom? apskait? metu fiksuotus gausos poky?ius ir gal net tam tikras tendencijas galite pamatyti iame grafike:

Paneriu siksnosparniai

Read more

COVID-19 ir iknosparniai

2020-04-21 | News

Siksniukas nykstukas iuo nepaprastu metu, kai visame pasaulyje stengiamasi sustabdyti koronaviruso (COVID-19) plitim?, tarptautin?s aplinkosaugin?s organizacijos gauna daugyb? prane�im?, kad kai kurios bendruomen?s ir vyriausybin?s institucijos ragina ar net ?m?si naikinti iknosparnius, kaip galimus viruso platintojus.

Atsivelgdami ? �i? nerim? kelian?i? situacij? tarptautini? aplinkosaugini? organizacij? – CMS (Migruojan?i? laukini? gyv?n? r?�i? isaugojimo konvencija (Bonos konvencija)), EUROBATS (Sutartis d?l �ik�nosparni? apsaugos Europoje (Londono sutartis)), AEWA (Susitarimas d?l Afrikos ir Eurazijos migruojan?i? vandens pauk?i? isaugojimo) atstovai, konsultuodamiesi su iknosparni? tyr?jais, j?s? apm?stymams pateikia iuos faktus:

  1. iknosparniai n?ra COVID-19 viruso platintojai, virus? vieni kitiems perduoda mon?s.
  2. N?ra ?rodyta, kad iknosparniai tiesiogiai ukr?t? mones COVID-19 virusu. Moksliniai tyrimai atskleidia tik tik?tin? viruso persik?limo ? mogaus organizm? ?vyki? sek?, kurios viena i grandi? gal?jo b?ti iknosparniai.
  3. Pasaulyje gyvena apie 1400 �ik�nosparni? r?�i?. Daugelis j? kei?iantis gyvenamajai aplinkai prisitaik? prie urbanizuot? vietovi? go, ?sik?r? buildings, miest? parks, soduose ir kitoje panaioje aplinkoje, nekelia nei menkiausios gr?sm?s savo kaimynams mon?ms.
  4. Bats, apdulkindami augalus, platindami s?klas ir su?sdami daugyb? vabzd�i?, who? nemaa dalis yra kraujasiurbiai ir em?s ?kio kult?r? kenk?jai, teikia mon?ms milijardais doleri? per year ?vertint? naud?.
  5. Daugyb? �ik�nosparni? r?�i? yra paeidiamos, o kai kurioms ilikti yra b?tina moni? pagalba. Tarptautiniais susitarimais yra saugomos deimtys aplinkos poky?iams ar kitam poveikiui ypa? jautri? �ik�nosparni? r?�i?, ta?iau reikia dar daug nuveikti, kad jos ilikt?. �ik�nosparni? naikinimas netur?s jokio poveikio COVID-19 viruso plitimui, ta?iau neigiamai atsilieps �ik�nosparni? apsaugos b?klei.
  6. Panai situacija jau buvo 2006 m., kai d?l pauk�?i? gripo plitimo buvo raginama naikinti migruojan?ius pauk�?ius, sausinti jiems svarbias lapemes.

Su originaliu kreipimusi galite susipainti ?IA.

Read more

Ir �iem? med�iuose b?na �ik�nosparni?!

2020-01-26 | News

Koic?s (Slovakija) mieste i iem? nupjauto medio igelb?ti rudieji nakvios.

Koic?s (Slovakija) mieste i iem? nupjauto medio igelb?ti rudieji nakvios.

Slovakijos iknosparni? apsaugos draugija prane?, kad Koic?s mieste 2020-01-18 pjaunant medius buvo sualota dalis medio ertm?je iemojusi? �ik�nosparni?. Apie tai, kad i pjaunamo medio iskrido iknosparniai draugijos nariams prane? praeivis. Atvyk? �ik�nosparni? tyr?jai aptiko 2 jau uvusius ruduosius nakvias (Nyctalus noctula), 3 buvo sunkiai sueisti, or give 23 pavyko gyvus itraukti i kamiene ipuvusios drev?s, or give 7 sp?jo iskristi dar pjaunant med?. Tad mieste augusiame medyje iemojo 35 rudieji nakvios. Ap�i?r?jus gyv?nus buvo nustatyta, kad tai patel?s, kurios pavasar? tur?jo atsivesti jauniklius…

Read more

Vakaras D?k�t? ?�uolyne – laikas, kai gamtininkai pildo sengir?s vertybi? apskaitos knyg?

2019-07-30 | News

Europinis pla?iaausis. N. V?lavi?ien?s nuotr.

Europinis pla?iaausis. N. In?lavi?ien?s nuotr.

�iltais vasaros vakarais siautulingu gyvenimu alsuoja ne tik Vilniaus senamies?io gatvel?s, bet ir miesto pa�on?je �imtme?iais am�i? skai?iuojantis D?k�t? ?�uolynas. I� pa�i?ros ramybe dvelkiantis vienas seniausi? nat?rali? ?�uolyn? Lietuvoje net ir saulei nusileidus knib�d?te knib�da gyvybe. Mat dien? pails?j? sen? med�i? paunksm?se ? naktin? med�iokl? i�skrenda �ik�nosparniai. �iemet kartu su jais D?k�t? ?�uolyne nemiega ir gamtininkai.

Read more

Iskirtinis iknosparnis

2019-03-16 | News

Vandeniniai pel?ausiai. S. Pupininko nuotr.2019 m. March 14 d. Auk�t?j? Paneri? tunelyje atliekant �iemojan?i? �ik�nosparni? b?kl?s vertinim? buvo aptiktas ne?prastos i�vaizdos vandeninis pel?ausis (Myotis previous phylogenetic). �is �ik�nosparnis nuo kit? giminai?i? skyr?si� beveik baltu kailiuku, ir rykiai rausva nosimi. Ta?iau ne visi�kai baltas, that b?t? galima pavadinti albinosu.�

Read more

�ik�nosparni? pasirinkimas

2019-02-18 | News

Gynybinis ?tvirtinimasJuodulys mike – tai karo laikus menantis bunkeris, vienas i� per Lietuv?, Lenkij?, Baltarusij? ir Ukrain? planuotos nutiesti fortifikacin?s linijos statini?. Reik�mingu kariniu ?tvirtinimu jis netapo. Buvo viltis, kad �ik�nosparniai �iemoti ?sikurs, ta?iau ir jiems nepatiko – ap�i?r?jus visus viduje esan?ius plyelius aptikti tik trys pavieniui iemojantys iknosparniai.

Read more

Paneri? tunelyje iemojantys iknosparniai

2019-01-27 | News

2019 m. January 27 d. buvo vykdomas iemojan?i? �ik�nosparni? buveini? apsaugai svarbioje teritorijoje (BAST) “Auk�t?j? Paneri? geleinkelio tunelisiemojan?i? �ik�nosparni? apskaita. Already 2018 m. diaug?m?s, kad iame tunelyje pavyko suskai?iuoti rekordikai daug iknosparni? – net 1942. O i? met? rezultatai v?l pradiugino – suskai?iuoti net 2327 iemojantys iknosparniai!I j? kiek daugiau nei pus? buvo visoje Europoje reti ir saugomi k?driniai pel?ausiai (Myotis dasycneme).

2019 m. Aukt?j? Paneri? geleinkelio tunelyje vykdyto iknosparni? monitoringo  dalyviai.

2019 m. Auk�t?j? Paneri? geleinkelio tunelyje vykdyto iknosparni? monitoringo dalyviai.

Read more

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44