Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44
LietuviĹł kalbaEnglish

V?l reikia pagalbos šikšnosparniams

2014-05-06 | Naujienos

Šikšniukas nykštukas    Netik?tai atšal? orai sugriov? planus ne tik žmon?ms, bet ir šikšnosparniams: naktimis vabzdžiai beveik neskraido, tod?l ir šikšnosparniai priversti taupiai naudoti ir taip po žiemos praktiškai išsekusias riebal? atsargas ir ieškoti šiltesni? sl?ptuvi?. Tod?l šiuo metu, kaip ir žiem?, padaug?jo pranešim? apie žmoni? b?stuose aptiktus šikšnosparnius.

Skaityti daugiau

Šikšnosparnio efektas

2014-02-02 | Naujienos

Aaron Corcoran nuotrauka

Aaron Corcoran nuotrauka

   1972 m. 139-ame „American Association for the Advancement of Science“ susitikime Edvardas Lorenzas ( Edward Norton Lorenz) perskait? pranešim? „Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?“ (liet. Ar gali drugelio sparn? plazdenimas Brazilijoje sukelti tornad? Teksase?). Ši pranešimo pavadinimo fraz? puikia nusako šiuo metu geriau Drugelio efektu žinomos chaoso teorijos id?j?, kad drugelio sparnai gali sukurti nedidelius poky?ius atmosferoje, kurie gali pakeisti tornado keli? arba užlaikyti, pagreitinti ar netgi sutrukdyti jo atsiradim? tam tikroje vietov?je. Mosuojantys sparnai vaizduoja mažus poky?ius pradin?se sistemos s?lygose, kurie sukelia ?vyki? grandin?, vedan?i? prie didelio masto permain?. Sekant šiuo pavyzdžiu šikšnosparnio efektu galima laikyti teigin?, kad jei JAV Naujojo Džersio valstijos Somerseto apygardoje d?l v?jo j?gain?s žus šikšnosparnis, U?itoje (JAV Teksaso valstija) esan?iame žem?s ?kio produkt? turguje gali pakilti pomidor? kainos.  Koks gali b?ti ryšys tarp šikšnosparnio ir pomidor? kainos?

Skaityti daugiau

Šikšnosparniai – bombonešiai

2014-01-26 | Naujienos

cef   Gyv?n? išskirtiniai geb?jimai jau seniai domina mokslininkus, kurie aiškinasi kaip biologin?se sistemose naudojami technini? problem? sprendimo principai yra ar gali b?ti naudojami technikos srityje. Taip siekiama inovatyvi? sprendim? ir išradim?. Bionika remiasi daugelis aeronautikos ir aviacijos pasiekim?. Kartu dirbantys biologai, inžinieriai, konstruktoriai, dizaineriai, technikos specialistai atlieka tarpdisciplininius tyrimus, analizuodami gamtoje vykstan?ius reiškinius ir funkcionuojan?ius mechanizmus. Ta?iau šie tyrimai ne visuomet tarnauja taikiems tikslams. Ar esate gird?j? apie „Šikšnospani? bomb?“ (angl. Bat bomb)?

Skaityti daugiau

Drugiai ginasi

2014-01-03 | Naujienos

Aaron Corcoran nuotrauka

Aaron Corcoran nuotr.

 Evoliucijos skatinamos „ginklavimosi varžybos“ tarp šikšnosparni? ir naktini? drugi? t?siasi jau 65 milijonus met?. Vis? t? laik? šikšnosparniai tobulina geb?jimus skleidžiamo ultragarso pagalba aptikti, susekti ir sugauti pro šal? praskrendant? net ir pat? mažiausi? vabzd?, o šie stengiasi surasti b?d? kaip efektyviau apgauti šikšnosparnio ultragarso sonar?.

Skaityti daugiau

Vaikai piešia šikšnosparnius

2013-12-13 | Naujienos

Mažeiki? darželyje „Delfinas“,  penkiame?i? vaik? grup?je „Nykštukas“  šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugijos nariai skait? paskait?l? „Šikšnosparniai – m?s? draugai“. Buvo pasakojama apie šiškšnosparnius, j? gyvenimo ypatybes, apsaug?, naudingum? ir pan. Taip pat buvo atsakin?jama ? smalsuoli? užduotus klausimus ir užduodami klausimai jiems, o atsakiusieji apdovanojami atvirut?mis su šikšnosparni? fotografijomis. Po paskait?l?s vaikai dalinosi ?sp?džiais, pieš? šikšnosparnius.  Pasigrož?kite, kaip vaikai mato vais?džius šikšnosparnius.

Skaityti daugiau

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44