? but? ar nam? kambarius šikšnosparniai dažniausiai patenka vasaros vakarais, liepos – rugpj??io m?nesiais. Paprastai ?skrenda dar tik pradedantys skraidyti jaunikliai, kurie tyrin?ja savo gyvenam?j? aplink?. Laimei, šie incidentai išsprendžiami pakankamai paprastai. Šikšnosparnis, patek?s ? uždar? erdv?, dažniausiai sukasi ratais ieškodamas iš?jimo. Geriausias b?das išprašyti gyv?n?l? iš nam? yra leisti jam pa?iam susirasti keli? laukan. Nereikia panikuoti, žinokite, kad šikšnosparnis dar labiau išsigand?s ir ieško išskridimo. Gyv?no baidymas, mojavimas rankomis tik paskatins j? dar labiau panikuoti ir padrikai skraidyti po kambar?. Jei šikšnosparnis pavargsta ir nutupia pails?ti ant užuolaidos ar sienos, lengvai galite išnešti j? ? lauk? net neliesdami jo. Tik svarbu niekada nepamiršti, jog šikšnosparni? ar bet koki? kit? laukini? gyv?n? negalima imti plikomis rankomis. Jei ? j?s? namus dažnai užklysta šikšnosparnis, patartina langus uždengti tiklu. Tai gali b?ti tinklas nuo uod? – jis atliks dvigub? funkcij? – apsaugos nuo kraujasiurbi? ir šikšnosparni? draugijos.

   Šikšnosparnis kambaryje! K? daryti?
• Pirmiausia uždarykite visas duris, vedan?ias ? kitus kambarius;
• Atidarykite langus ir duris, kad šikšnosparnis gal?t? išskristi;
• Iš kambario išveskite visus naminius gyv?nus, ypa? kates ir šunis (naminiai gyv?nai gali prad?ti blaškytis, gaudyti šikšnosparn? ir taip pridaryti papildom? nemalonum?);
• Išjunkite šviesas ir išeikite iš kambario;
• Nebandykite nukreipti šikšnosparnio link lango, tiesiog leiskite jam pa?iam susiorientuoti aplinkoje;
• Per kelias minutes šikšnosparnis tur?t? nurimti, apsiprasti, nustatyti dur? ar lango buvimo viet? ir išskristi laukan.

   K? daryti jei šikšnosparnis neskrenda lauk?
• Užsimaukite pakankamai storas pirštines.
• Ant besiilsin?io šikšnosparnio užd?kite didesn? ind?, pavyzdžiui,plastikin? duben?. Tuo metu gyv?nas b?na pavarg?s ir pasimet?s, tod?l jums besiartinant neprad?s skristi.
• Tarp indo ir sienos ?stumkite tvirto kartono lap? gyv?nui sulaikyti. Tvirtai laikykite prispaud? karton? ant indo. Stumti karton? reikia labai atsargiai, kad nesužeistum?te šikšnosparnio koj?. Neišsig?skite, jeigu šikšnosparnis prad?s garsiai cypti.
• Išneškite ind? su šikšnosparniu ? lauk?. Ind? nukreipkite nuo sav?s, apverskite, kad šikšnosparnis likt? ant kartono ir pad?kite saugioje vietoje virš žem?s – ant atbrailos, tvorel?s ar medžio. Šikšnosparnis ne iš karto išskris, tod?l svarbu, kad jis b?t? virš žem?s. Taip gyv?n? apsaugosite nuo pl?šr?n?, kol šis apsipras ir susiorientuos. Be to, skirtingai nuo paukš?i?, dauguma šikšnosparni? prieš gal?dami paskristi turi pasileisti nuo pakylos ir ?sib?g?ti.
• Jeigu aptikote šikšnosparn? dienos metu miegant? ant sienos, nuimkite j?, orui laidžia medžiaga uždenkite duben? ir palaukite iki vakaro. Vakare šikšnosparnis taps aktyvus ir gal?s skristi.

Google GmailEmailFacebook