? but? ar nam? kambarius šikšnosparniai dažniausiai patenka vasaros vakarais, July – rugpj??io m?nesiais. Paprastai ?skrenda dar tik pradedantys skraidyti jaunikliai, kurie tyrin?ja savo gyvenam?j? aplink?. Fortunately, these incidents are resolved relatively simple. Bat, patek?s ? uždar? erdv?, dažniausiai sukasi ratais ieškodamas iš?jimo. Geriausias b?das išprašyti gyv?n?l? iš nam? yra leisti jam pa?iam susirasti keli? laukan. No need to panic, Know, kad šikšnosparnis dar labiau išsigand?s ir ieško išskridimo. Gyv?no baidymas, mojavimas rankomis tik paskatins j? dar labiau panikuoti ir padrikai skraidyti po kambar?. Jei šikšnosparnis pavargsta ir nutupia pails?ti ant užuolaidos ar sienos, lengvai galite išnešti j? ? lauk? net neliesdami jo. But it is important never to forget, jog šikšnosparni? ar bet koki? kit? laukini? gyv?n? negalima imti plikomis rankomis. Jei ? j?s? namus dažnai užklysta šikšnosparnis, it is advisable to cover the windows inverter. Tai gali b?ti tinklas nuo uod? – jis atliks dvigub? funkcij? – apsaugos nuo kraujasiurbi? ir ďż˝ikďż˝nosparni? draugijos.

Bat Room! K? daryti?
• First, close all doors, vedan?ias ? kitus kambarius;
• Open windows and doors, kad šikšnosparnis gal?t? išskristi;
• Iš kambario išveskite visus naminius gyv?nus, ypa? kates ir šunis (naminiai gyv?nai gali prad?ti blaškytis, gaudyti šikšnosparn? ir taip pridaryti papildom? nemalonum?);
• Turn off the lights and leave the room;
• Do not try to steer the bat towards the window, tiesiog leiskite jam pa?iam susiorientuoti aplinkoje;
• Per kelias minutes šikšnosparnis tur?t? nurimti, settle down, nustatyti dur? ar lango buvimo viet? ir išskristi laukan.

   K? daryti jei šikšnosparnis neskrenda lauk?
• Put on gloves thick enough.
• Ant besiilsin?io šikšnosparnio užd?kite didesn? ind?, for example,plastikin? duben?. Tuo metu gyv?nas b?na pavarg?s ir pasimet?s, tod?l jums besiartinant neprad?s skristi.
• Tarp indo ir sienos ?stumkite tvirto kartono lap? gyv?nui sulaikyti. Tvirtai laikykite prispaud? karton? ant indo. Stumti karton? reikia labai atsargiai, kad nesužeistum?te šikšnosparnio koj?. Neišsig?skite, jeigu šikšnosparnis prad?s garsiai cypti.
• Išneškite ind? su šikšnosparniu ? lauk?. Ind? nukreipkite nuo sav?s, apverskite, kad šikšnosparnis likt? ant kartono ir pad?kite saugioje vietoje virš žem?s – ant atbrailos, tvorel?s ar medžio. Bat did not immediately fly away, tod?l svarbu, kad jis b?t? virš žem?s. Taip gyv?n? apsaugosite nuo pl?šr?n?, until this apsipras and susiorientuos. Be to, skirtingai nuo paukš?i?, dauguma šikšnosparni? prieš gal?dami paskristi turi pasileisti nuo pakylos ir ?sib?g?ti.
• Jeigu aptikote šikšnosparn? dienos metu miegant? ant sienos, nuimkite j?, orui laidžia medžiaga uždenkite duben? ir palaukite iki vakaro. Vakare šikšnosparnis taps aktyvus ir gal?s skristi.

Google GmailEmailFacebook