Brandto pel?ausis. R. Karpuškos nuotr.

Brandto pel?ausis. R. Karpuškos nuotrauka

Vasaros pabaigoje – ruden?, migruodami ar ieškodami tinkam? žiemavie?i?, šikšnosparniai neretai ?skrenda ? biurus, gyvenamuosius kambarius, bendrus pastat? koridorius. Geriausias b?das „išprašyti“ gyv?n?l? iš nam? – leisti jam pa?iam susirasti keli? lauk. Nepanikuokite, žinokite, kad šikšnosparnis išsigand?s dar labiau nei j?s. Gyv?no baidymas ar mojavimas rankomis tik paskatins j? dar labiau blaškytis po kambar?. Pateikiame kelet? patarim?, kaip tinkamai elgtis su šiuo sve?iu.

Nors šikšnosparniai yra vienas iš gausiausi? žinduoli? b?ri?, j? gausa Europoje ir visame pasaulyje maž?ja. Šiuo metu iš 14 Lietuvoje aptinkam? šikšnosparni? r?ši? ? Lietuvos raudon?j? knyg? yra ?rašyta 11 šikšnosparni? r?ši?, ta?iau aplinkosaugos teis?s aktais yra numatyta vis? Lietuvoje gyvenan?i? šikšnosparni? apsauga.

Prie šikšnosparni? apsaugos galime prisid?ti ir kiekvienas m?s?: leiskime jiems netrikdomiems gyventi m?s? kaimynyst?je, iškelkime specialius inkilus, netrikdykime j? žiemaviet?se žiemos ?mygio (hibernacijos) metu, pad?kime saugiai palikti uždar? patalp?, nety?ia ? j? patenkus. Pasak Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialisto Remigijaus Karpuškos, aptik? ant sienos kabant? ar po kambar? skraidant? šikšnosparn? daugelis žmoni? išsig?sta ir nežino, kaip teisingai, nesukeliant pavojaus gyv?nui, išleisti j? iš patalpos. ? uždar? erdv? patek?s šikšnosparnis dažniausiai sukasi ratais ieškodamas vietos, pro kuri? gal?t? išskristi. Kartais pavarg?s šikšnosparnis nutupia pails?ti ant užuolaidos ar sienos ir atgav?s j?gas v?l pakyla. Šikšnosparniui ?skridus ? kambar? reik?t? elgtis taip:

- Pirmiausia uždarykite visas duris, vedan?ias ? kitus kambarius.

- Atidarykite langus ir/ar ? lauk? vedan?ias duris, kad šikšnosparnis gal?t? išskristi.

- Iš kambario išveskite visus naminius gyv?nus, ypa? kates ir šunis (naminiai gyv?nai gali prad?ti blaškytis, gaudyti šikšnosparn? ir taip apsunkinti šikšnosparnio „laisvinimo operacij?“).

- Išjunkite šviesas ir išeikite iš kambario.

- Nebandykite nukreipti šikšnosparnio lango link, tiesiog leiskite jam pa?iam susiorientuoti aplinkoje. Per kelias minutes šikšnosparnis tur?t? nurimti, apsiprasti, nustatyti dur? ar lango buvimo viet? ir išskristi laukan.

Rudasis nakviša. N. Žitkevi?iaus nuotrauka

Rudasis nakviša. N. Žitkevi?iaus nuotrauka

Jei šikšnosparnis neskrenda lauk, o tupi ant užuolaidos ar sienos, tuomet imkit?s kito veiksm? plano:

- Užsimaukite pakankamai storas pirštines (šikšnosparni? ar bet koki? kit? laukini? gyv?n? negalima imti rankomis be pirštini?!).

- Besiilsint? šikšnosparn? uždenkite didesniu indu, pavyzdžiui, plastikiniu dubeniu ar d?žute nuo bat?. Tuo metu gyv?nas b?na pavarg?s ir pasimet?s, tod?l jums besiartinant neprad?s skristi.

- Tarp indo ar d?žut?s ir sienos ?stumkite tvirto kartono lap? gyv?nui sulaikyti. Stumti karton? reikia neskubant, labai atsargiai, kad nesužeistum?te šikšnosparnio koj?. Neišsig?skite, jeigu šikšnosparnis prad?s garsiai cypti – taip jis bando jus išg?sdinti.

- Tvirtai laikykite prispaud? karton? ant indo ar d?žut?s, kartu atitraukite nuo sienos ir išneškite ? lauk?. Ind? ar d?žut? nukreipkite nuo sav?s, apverskite, kad šikšnosparnis likt? ant kartono ir gyv?n?l? pad?kite saugioje vietoje virš žem?s – ant atbrailos, tvorel?s ar medžio. Šikšnosparnis ne iš karto nuskris, tod?l svarbu, kad jis b?t? virš žem?s. Taip gyv?n? apsaugosite nuo pl?šr?n?, kol jis apsipras ir susiorientuos. Be to, skirtingai nei paukš?iai, dauguma šikšnosparni? prieš pakildami skristi turi pasileisti nuo pakylos ir ?sib?g?ti.

- Jeigu aptikote šikšnosparn? dienos metu miegant? ant sienos, nuimkite j?, orui laidžia medžiaga uždenkite d?žut?je ir palaukite iki vakaro. Vakare šikšnosparnis taps aktyvus ir gal?s skristi.

Jei jums reikia patarimo d?l tinkamo elgesio su neprašytu sve?iu – šikšnosparniu, susisiekite su šikšnosparni? apsaugos specialistu Deividu Makavi?iumi (tel. +370 620 30707). O jei šikšnosparnis nut?p?s sunkiai pasiekiamoje vietoje ar paniškai bijote gyv?no, kreipkit?s ? Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialist? Remigij? Karpušk? (tel. +370 684 63709). Lietuvos gamtos fondas, ?gyvendindamas Vilniaus miesto savivaldyb?s visuomen?s aplinkosauginio švietimo projekt? „Susipažinkite – šikšnosparniai“ ?sipareigoja 2013 metais esant b?tinybei atvykti pas visus Vilniaus miesto savivaldyb?s teritorijoje gyvenan?ius gyventojus ir pasir?pinti ? gyvenam?sias, darbo patalpas ?skridusiais ar netinkamai žiemaviet? pasirinkusiais šikšnosparniais.

Google GmailEmailFacebook