Lietuvos gamtos fondas (LGF), ?gyvendindamas Vilniaus miesto savivaldyb?s visuomen?s aplinkosauginio švietimo programos projekt? „Susipažinkite – šikšnosparniai“ ir bendradarbiaudamas su Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugija (ŠALD) išleido lankstinuk?, kuriame galite surasti informacij? kaip elgtis pastate aptikus šikšnosparn?.  Lankstinuk? perži?r?ti ir parsisi?sti galite paspaud? ši? nuorod?- Lankstinukas.

Google GmailEmailFacebook