Rudasis nakviša. N. Žitkevi?iaus nuotrauka

Rudasis nakviša. N. Žitkevi?iaus nuotrauka

Daugumai šikšnosparniai kelia baim? tod?l, kad platina pasiutlig?. Iš dalies jie teis?s – kaip ir kiti gyv?nai, šikšnosparniai gali b?ti pasiutlig?s nešiotojai. Nuo to neapsisaugoj?s nei vienas laukinis gyv?nas. Ta?iau žmog? apkr?sti šiuo virusu šikšnosparniai beveik negali. Vis? pirma tod?l, kad šikšnosparniai n?ra agresyv?s žinduoliai ir patys žmoni? nepuola. Antra – dauguma Lietuvoje gyvenan?i? šikšnosparni? yra per maži, kad net gindamiesi gal?t? ?kasti žmogui (dauguma j? net odos perkasti negali). Tad ?vertinus šiuos du faktus galima teigti, kad tikimyb? nuo šikšnosparnio užsikr?sti pasiutlige yra labai maža. O kad jos visiškai išvengti, niekada neimkite šikšnosparnio rankomis, o jei tai yra b?tina, tuomet užsid?kite pirštines. Geriau veltui nerizikuoti  – ar šikšnosparnis serga pasiutlige ar ne vien ? j? pasiži?r?jus pasakyti ne?manoma, tam reikalingi laboratoriniai tyrimai.

Google GmailEmailFacebook