Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44
LietuviĹł kalbaEnglish

Kvie?iame pavakaroti kartu su šikšnosparniais

2012-07-23 | Naujienos

Liepos 26 d. vakar? Lietuvos gamtos fondas kartu su Pavilni? ir Verki? regionini? park? direkcija bei Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugija kvie?ia praleisti stebint šikšnosparnius.

Europiniai pla?iaausiai (Barbastella barbastellus). K. Baranausko nuotrauka.

Skaityti daugiau

Gr?sm?s šikšnosparniams

2012-06-28 | Naujienos

Kauno III (Naujosios Fredos) fortas

   Šikšnosparniai yra naktiniai ir labai judr?s gyv?nai, tod?l turi nedaug nat?rali? prieš?. Pasteb?ta, kad kartais šiuos skraj?nus kartais medžioja pel?dos, tod?l jie privengia tokios kaimynyst?s. Kur kas daugiau prieš? jiems kelia gr?sm? žiemaviet?se, kai šie žv?reliai b?na ?mig? – tuomet ? juos k?sinasi kiaun?s, kat?s, o kartais net žiurk?s.

Skaityti daugiau

Kaip pagaminti inkil? šikšnosparniams

2012-06-23 | Naujienos

Pats papras?iausias b?das pad?ti šikšnosparniams – jiems netrukdyti. O jei norite jiems pad?ti ?sikurti, si?lome pagaminti ir iškelti specialiai šiems žinduoliams skirtus inkilus. Kaip tai padaryti galite susipažinti ži?r?dami š? video.

Skaityti daugiau

Knyga „Šikšnosparniai ir mes“

2012-04-27 | Naujienos

Lietuvoje yra labai mažai literat?ros, supažindinan?ios su šikšnosparniais ir j? apsauga Lietuvoje. Norime pasidžiaugti, kad2010 met? pradžioje jaunieji Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugijos (SALD) nariai prad?jo vykdyti projekt? „Pažinkime šikšnosparnius drauge“, kuris ?gyvendinamas ES programos „Veiklus jaunimas“ d?ka. Viena iš šio projekto veikl? – knygut?s „Šikšnosparniai ir mes“ parengimas ir išleidimas. Šio leidinio tikslas ir yra sugriauti su šikšnosparniais susijusius mitus ir supažindinti skaitytoj? su tikruoju šikšnosparni? gyvenimu. 

Skaityti daugiau

Pradedamas ?gyvendinti projektas „Pažinkime šikšnosparnius drauge“

2010-02-02 | Naujienos

Nuo 2010 m. vasario m?nesio jaun?j? Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugijos (SALD) nari? iniciatyva prad?tas vykdyti „Pažinkime šikšnosparnius drauge“ projektas. Š? projekt? remia Europos S?jungos programa „Veiklus jaunimas“.

Projekto tikslas – suteikti galimyb? Lietuvos kaimo vietovi? jaunimui turiningai praleisti savo laisvalaik? tyrin?jant gamt? ir joje gyvenan?ius šikšnosparnius.

Lietuvoje gyvena apie 806 t?kst. jaun? žmoni? (nuo 14 iki 29 m.), iš kuri? maždaug 253 t?kst. gyvena kaimo vietov?se. Tokiose vietov?se yra ypa? jau?iamas jaunimo užimtumo tr?kumas, ?vairi? užimtumo ir laisvalaikio leidimo form? stoka. Tod?l šiuo metus truksian?iu projektu jaunieji SALD nariai sieks pagyvinti kaimo vietovi? jaunimo laisvalaik?, suburti juos kartu ir supažindinti su j? aplinkoje gyvenan?iais šikšnosparniais. Projekto organizatoriai tikisi, kad bent dalinai padidins Lietuvos jaunimo susidom?jim? šikšnosparniais bei j? apsauga.

Skaityti daugiau

Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #2 is not an array in /home/siksnosp/domains/siksnosparniai.lt/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 44