? gyvenam? patalp? patekus šikšnosparniui žmones dažniausiai iškyla klausimas, kaip kuo grei?iau j? išprašyti lauk. Tenka išgirsti ir klausim? k? tai gal?t? reikšti.

Kaip elgtis šikšnosparniui ? kambar? patekus šiltuoju met? laiku galite pasiskaityti šiuo adresu: http://www.siksnosparniai.lt/jeigu-siksnosparniai/iskrido-i-kambari/ Jei ?skrido šaltuoju met? laiku, prieš imantis koki? nors veiksm? pasikonsultuokite su šikšnosparni? tyr?jais telefonais 8-684-63709 (Remigijus, Vilnius) or 8-620-30707 (Deividas, Mažeikiai). O pats šikšnosparni? patekimo faktas m?s? šalyje yra daugiau atsitiktinumas, nei kažk? lemiantis ženklas. Nors Kinijoje šikšnosparniai yra laikomi s?km?s simboliu.

Kin? kult?roje labai išvystyta simboli? naudojimo sistema. Simboliai naudojami ?vairiuose amuletuose, ?prasminami l?kes?iai šven?i? during, jais nusakoma pad?tis visuomen?je, expressed the mood. Be to, simboliai ar j? kombinacijos turi ne tik perteikti prasm?, bet ir b?ti estetiškai patraukl?s.

Kin? kalba žodžiai šikšnosparnis ir s?m? skamba vienodai ir užrašomi tokiu pat hieroglifu – „FU“. B?tent tod?l šikšnosparnio atvaizdas Kinijoje yra g?rio ir s?km?s simbolis. Simboliuose šiuos gyv?nus dažnai piešia raudonai – spalva, kuri simbolizuoja džiaugsm?. Taip pat turi reikšm? simboliuose pavaizduot? ďż˝ikďż˝nosparni? skai?ius ir išd?stymas paveiksl?lyje.

Laimes laukimas

Stamp “Laim?s laukimas”

Kinijoje pla?iai paplit?s paveiksl?lis, kuriame vaizduojama ? skrendan?ius šikšnosparnius ži?rintys vaikai – taip perteiktas j? laim?s laukimas. 1992 in China was released postage stamps with the plot. And this is not the first postage stamp with bats – toki? pašto ženkl? spausdinimo tradicija Kinijoje gyvuoja net nuo XIX amžiaus. O su pirmais šio tipo pašto ženklais yra susijusi net filatelin?s retenyb?s atsiradimas. 1894 metais buvo parengta penki? gyvenimo laimi? simbolio pašto ženkli? serija, skirta imperatorien?s 60-me?iui pamin?ti. Ta?iau spausdinant ?vyko klaida ir ant pirm? šios serijos lap? buvo atspausdinti tik keturi iš penki? gyvenimo laimes simbolizuojan?i? ďż˝ikďż˝nosparni?. With this error was printed only 96 postage stamps, iš kuri? vienas gana neseniai buvo parduotas už 68 t?kstan?ius JAV doleri?.

WU-FU

“WU – FU”

Penki? gyvenimo laimi? simbolis, kuris užrašomas hieroglifu „WU-FU“ – tai pla?iai paplit?s aplink klest?jimo ženkl? išd?styt? penki? ďż˝ikďż˝nosparni? siužetas. Penki šikšnosparniai – tai s?km?, laim?, gerb?vis, joy and longevity. Ilg? laik? b?tent toks atvaizdas buvo tarptautin?s ďż˝ikďż˝nosparni? apsaugos organizacijos (Bat Conservation International) emblem.

Kin? simbolikoje du šikšnosparniai reiškia dvigub? laim? arba laim? ir s?km?. Dažnai šikšnosparniai vaizduojami šalia persiko vaisi? arba persiko medžio, which is a symbol of fertility and immortality. Metaliniuose amuletuose šikšnosparniai dažniausiai pavaizduoti aplink skyl? amuleto viduryje.

Lekste

The?kďż˝t? su šikšnosparni? simbolika

Kinijos simbolizmo tyr?jai tvirtina, kad šikšnosparni? simbolizmui jau daug t?kstan?i? met?, ta?iau jis populiarus ir šiandien. Penki? gerovi? atvaizdais puošiami suvenyriai, marškin?liai, atvirut?s, coins, and sometimes even lottery tickets.

Su s?km? šikšnosparniai siejami ir kai kuriuose kituose kraštuose. Škotijoje iš sen? laik? iďż˝lik?s tik?jimas teigia, kad jei iki tol ramiai skraid?s ďż˝ikďż˝nosparnis pradeda blaďż˝kytis staigiai pakildamas aukďż˝tyn ir puldamas prie ďż˝em?s, it means, kad iďż˝muďż˝? ragan? valanda, kai jos gali valdyti visus ypatingos apsaugos neturin?ius ďż˝mones. Gal b?t tod?l jei name apsigyvena šikšnosparni? kolonija, j? vert? rinkoje pakyla. Senov?s Rusijoje prietaringi žmon?s negyvus sudďż˝iuvusius ďż˝ikďż˝nosparnius neďż˝iodavosi uďż˝antyje taip tik?damiesi uďż˝sitikrinti sveikat? ar laim?. Suspense, how they used these charms, bet Pietry?i? Australijoje gyvenan?ios genties ďż˝mon?s tiki, kad ďż˝ikďż˝nosparnio gyvenimas susij?s su žmogaus gyvenimu ir jei užmuši šikšnosparn?, tai sutrump?s ir žmogaus gyvenimas.

Tad jei ? nam? ?skrido šikšnosparnis, tai galima laikyti b?simos s?km?s ženklu.

Google GmailEmailFacebook