Living in Lithuania 14 �ik�nosparni? r?�i?, kurios priskiriamos lygianosini? (Vespertilionidae) Family. Penkioliktoji �ik�nosparni? r?�is � ?suotasis pel?ausis (Myotis mystacinus) � �alyje u�registruotas tiktai vien? kart?. �io �v?relio liku?iai aptikti Bir�? rajone, Karv?s olos karstin?je ?griuvoje. Dar dvi r?�ys yra ie�kotinos � tai didysis pel?ausis (Myotis myotis) quick-eared and gray (Plecotus austriacus). �i? r?�i? �ik�nosparniai buvo aptikti kaimynin?se �alyse, near the border with Lithuania. Tod?l yra didel? tikimyb?, kad jie gali gyventi ir m?s? �alyje.

� �Lietuvoje gyvenan?i? �ik�nosparni? nosies pavir�ius lygus, be odos rauk�li? ir i�aug? (tod?l ir lygianosi? �eima). Kai kuri? Lietuvoje gyvenan?i? �ik�nosparni? aus? dydis skiriasi kelet? kart?. Insects can catch and wings, and tail as a sieve. Kai kuri? r?�i? �ik�nosparniai yra lengvai atpa�?stami, ta?iau kai kurios kitos, ypa? smulkesn?s r?�ys, d?l spalvini? bei morfologini? variacij? sunkiai apibudinamos.�Dienoja med�i? drev?se, crevices, beneath the bark, senuose pauk�?i? lizduose, buildings, nesting-boxes. Begin to fly at night, usually at sundown, o kartais ir kelet? minu?i? prie� saul?lyd?. �altuoju met? laiku �alyje �iemoti lieka 10 r?�i? Bats, kurie �iem? praleid�ia da�niausiai po�eminiuose statiniuose. Kit? r?�i? �ik�nosparniai �iemoti skrenda ? Piet? Europ?.

Lithuania encountered bats:

 • Europinis pla?iaausis�(Barba Stella barbaric Tellus)
 • K?drinis pel?ausis�(Myotis dasycneme)
 • Brandto pel?ausis�(Myotis brandtii)
 • Vandeninis pel?ausis�(Myotis previous phylogenetic)
 • Natererio pel?ausis�(Myotis nattereri)
 • Quick-eared Brown(Plecotus auritus)
 • Brown owl(Nyctalus noctula)
 • Little owl(Nyctalus leisleri)
 • Pipistrelle dwarf(Pipistrellus pipistrellus)
 • Pipistrelle bat Nathusius'(Pipistrellus nathusii)
 • Pipistrelle Puppy(Pipistrellus pygmaeus)
 • Two-color Pliknys(Vespertilio murinus)
 • Northern IKNYS(Eptesicus nilssonii)
 • In?lyvasis �ik�nys�(Eptesicus serotinus)

� �Lietuvoje ie�kotinos r?�ys:

 • Didysis pel?ausis�(Myotis myotis)
 • ?suotasis pel?ausis�(Myotis mystacinus)
 • Grey quick-eared(Plecotus austriacus)
Google GmailEmailFacebook