Two-color Plikšnys (Vespertillio murinus Linnaeus, 1758) - Medium size bat. K?no ilgis ďż˝ 54 – 64 mm, atstumas tarp sparn? tarpugali? – 260 – 330 mm, k?no mas? – 9 – 20 g. Kailiuko plaukai iš nugaros pus?s dvispalviai: basis brownish, galai – švies?s. Suaugusi? dvispalvi? plikšni? šis kailiuko “pražilimas” brighter, jaun? – less contrasting. Apatin? ďż˝v?relio kailiuko dalis pilkšva, pakakl? balta, tokios spalvos apatin? dalis yra didelis kontrastas viršutinei k?no daliai. Ears short, pla?ios, j? galai apvaloki. Wings narrow. It is the only European Bat, having two pairs of mammary gland. Panaďż˝iausias ? rud?j? nakviďż˝? ir maž?j? nakviďż˝?. Known the longest surviving two-color Plikšnys age – 12 met? (Schober, Grimbergen, 1998). Stipriausias ultragars? daďż˝nis ďż˝ 28 kHz. Ruden?, spalio lapkri?io m?nesiais, patinai skleidžia charaktering? gars?, kur? žmogus gali gird?ti pastato apylink?se, sometimes up to 200 metr? atstumu.

Iš sl?ptuvi? išlenda ir medžioti išskrenda pra?jus maždaug 20 my. po saul?s laidos ir vabzdžius vaikosi vis? nakt? skraidydami 10 – 20 metr? aukďż˝tyje, dažniausiai virš vandens telkini?, piev?, lauk?, cities – tarp ret? park? medďż˝i? (b?tina s?lyga – netoli turi b?ti vandens telkinys). Can maneuver up and down, bet niekada nenusileidžia žemiau medži? lajos. Patin?li? medďż˝iokl?s plotas sudaro apie 87 square kilometers, patel?s – only 16 kvadratini? kilometr?. Telemetry method provides, kad patin?liai dažniausiai medžioja laukuose ir miškuose ? kur iš dienojimo vietos gali nuskristi vidutiniškai 5,7 km (most – 20,7 km). Patel?s dažniausiai maitinasi virš vandens telkini? ir gyvenviet?se, nuo dienojimo viet? nutolusiose vidutiniškai 2,4 km (most – 6,3 km).

Breeding time alone, poromis ar nedidel?mis kolonijomis sutinkami kaln? olose bei plyšiuose (two 3000 metr? virš j?ros lygio), miškuose už medži? žiev?s, žmogaus b?stuose – pal?p?se, tuštumose už sien? apdailos, by karnizais. Inkiluose dažniau aptinkama rytin?je paplitimo arealo dalyje. Sl?ptuves neretai dalijasi su kitos r?ďż˝i? šikšnosparniais. Breeding colonies are usually composed of 20 – 50 pateli?, sometimes reaching and 200. Males at the time, of the separate – singly, nedideliais b?riais ar net kolonijas, susidedan?ias iki 300 individ?.  Jie ?sikuria toliau nuo veisimosi kolonij? ir per vasar? naudojasi iki 7 atskir? dienojimo viet?. Užaugus jaunikliams veisimosi kolonijos suyra ir tuomet toks griežtas pasiskirstymas tarp patin? ir pateli? jau nepastebimas.

Migracija prasideda rugs?jo antroje pus?je ir iki žiemojimo viet? gali nuskristi apie 1440 km (M. Massing). Supposedly, kad dalis dvispalvi? plikšni? lieka žiemoti netoli veisimosi viet? (Iljinas, Strelkovas, 1990), nes šios r?šies šikšnosparniams yra b?dinga tendencija urbanizuotose vietov?se formuoti nemigruojan?ias populiacijas (Strelkovas, 2001). Ta?iau tai patvirtinan?i? arba paneigian?i? tyrim? n?ra atlikta. Žiemaviet?ms dažniausiai renkasi aukštus pastatus, kur ?sikuria ventiliacijos angose, pastog?se, and in some cases – exterior wall cracks. Severe once it has cooled, o v?liau atšilus, dalis šikšnosparni? dažnai kei?ia žiemaviet? ieškodami tinkamesn?s, tod?l tuo metu dažnai patenka ? ďż˝moni? butus, ofisus, nam? laiptines ir pan. Gali b?ti aptinkami bažny?i? bokštuose ir, jei tinkamos s?lygos, gali žiemoti ir kaln? crevices.

ďż˝v?relio ekologija Lietuvoje mažai ištirta. Two 2006 met? šalyje dvispalvis plikšnys buvo registruotas tiktai šiltuoju met? laiku ir buvo laikomas migrantu. From 2006 met?, wintering period, šios r?šies šikšnosparniai nors ir negausiai, but regularly found in Vilnius, Klaip?dos, Shame kt. cities. From 2012 met? jau gaunami reguliar?s gana gaus?s žmoni? praneďż˝imai apie ��iem? ?skridusius ? butus, ofisus, stairwells or corridors hibernate setting out on chick Plikšnys, tod?l dabar nelieka abejoni?, kad bent dalis ďż˝i? ďż˝ikďż˝nosparni? lieka ďż˝iemoti Lietuvoje. Kad dvispalviai plikďż˝niai ruden? migruoja pietvakari? kryptimi patvirtina ir steb?jimai paj?ryje. Belieka sp?lioti, ar ďż˝iemojantys dvispalviai plikďż˝niai yra m?siďż˝kiai, ar atskrid? iďż˝ ďż˝iauresni? arealo viet?: literat?roje yra duomen?, kad dvispalviai plikďż˝niai yra aptinkami ir gerokai ? ďż˝iaur? nuo Lietuvos.

�iltuoju met? laiku dvispalviai plik�niai dienoja pastatuose, j? aptikta besislepian?i? mi�kinink? gaisr? steb?jimo bok�teliuose. Vakar? Europoje �iemoja moderni? auk�t? pastat? ertm?se.

Google GmailEmailFacebook