Brown owl (Nyctalus noctula Schreber, 1774) � tai stambiausias Lietuvos ir vienas i� did�iausi? Europos �ik�nosparni?. K?no ilgis � 64 82 mm, atstumas tarp sparn? tarpugali? 320 450 mm, weight - 18 40 g. Brown coat, ears and muzzle - dark brown.

Emitted ultrasound - 20 kHz (16,8 26 kHz). Ruduosius nakvi�as galima steb?ti pary?iais dangaus fone, kuomet jau beveik �viesu ir jie gr?�ta ? dienojimo vietas. �iuos �ik�nosparnius rugpj??io � rugs?jo m?nesiais galima i�girsti ir be speciali? prietais? � tuomet jie vilioja pateles ? uoksus. Flying start 5 10 minu?i? po saul?s laidos, sometimes not even fully landed. M?gsta atviras vietas, fly fast and high, 30 60 metr? vandens telkini? ar aik�?i?. Atskiri individai turi pam?gtas savo maitinimosi vietas. Sometimes the flies eat 10 km nuo savo dienojimo viet?.

Neretas bat. Anks?iau buvo manoma, kad Lietuvoje sutinkamas tik �iltuoju met? laiku, ta?iau pastaruoju metu jau �inomi bent trys �ios r?�ies �ik�nosparni? �iemojimo Lietuvoje atvejai. Dienoja med�i? drev?se, m?gsta geni? i�kaltus uoksus ir dreves su apvaliomis angomis, often found in buildings. Staying and nesting-boxes, ypa? da�nai migracijos metu. Subrend? patina gyvena pavieniui, nesubrend? � ma�omis grup?mis. Patel?s jauniklius gali perne�ti i� vienos sl?ptuv?s ? kit?. Even when, when the young are unable to fly and small, patel?s juos i�sine�a i� sl?ptuv?s ir trumpam palieka ant med�io kamieno, o pa?ios tuo metu maitinasi gaudydamos vabzd�ius. Po kurio laiko sugr?�ta pas cypsint? ma�yl? ir �is ?sikimba ? motin?. Ruden? intensyviausiai migruoja 3 3,5 val po saul?s laidos, apie vidurnakt? � daug re?iau, o pary?iui beveik visai neskrenda. Pockets after 3 6 individuals 10 20 metr? auk�tyje skrenda piet? ar pietry?i? kryptimi vienas paskui kit?, and sometimes an entire stream.

Supposedly, kad netinkamose �iemaviet?se �?va apie 30 50 percent. rud?j? nakvi�?.

Google GmailEmailFacebook