Pipistrelle Puppy (Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825) – vienas iš mažiausi? Lietuvoje šikšnosparni?. K?no ilgis – apie 48 mm, atstumas tarp sparn? tarpugalio – 192- 231 mm, weight - 6 – 11 g. K?no kailiukas šviesiai rudas.

Tarptautin? zoologin?s nomenklat?ros komisija 2003 was approved, kad aukďż˝?iausio balso šikšniukai (d?l to šikšniukai mažyliai kartais vadinami sopraniniais šikšniukais), who? skleidžiamas ultragarsas – 55 kHz (48,8 – 61,6 kHz), yra savarankiška šikšnosparni? r?ďż˝is. Starts to fly 20 – 30 my. po saul?s laidos, and sometimes even the sun had set. Fast Flight, fickle, often human height, neretai net medži? virďż˝?ni? aukštyje ar net aukš?iau.

Šio šikšnosparni? paplitimas m?s? ďż˝alyje, ecology and ethology little explored. Sutinkamas tik šiltuoju met? laiku. Hiding nesting-boxes, buildings, grei?iausiai ir kitose priedangose. K. Baranausko šikšniuk? maďż˝yli? veisimosi kolonijos, ?sik?rusios viename iš Verki? regioninio parko neaukšt? m?rini? pastat?, steb?jimo duomenimis, dar prieš išskrendant pirmiesiems žv?reliams ultragarsiniu detektoriumi, o v?liau ir net be jo buvo girdimi šikšnosparni? skleidžiami garsai pastato pastog?je. ďż˝v?reliai iš pastog?s prad?jo išskrisdin?ti pora minu?i? po saul?s laidos, o pary?iui ? vid? suskrido per 30 minu?i?. ?domiai elg?si sugr?žtantys šikšnosparniai – iš maitinimosi viet? grupel?mis po 3 – 10 individus sugr?ž? šikšnosparniai prieš sul?sdami ? dienojimo viet?, kelet? minu?i? skraid? aplink sl?ptuv?, This is the hole priskrisdami, tai v?l nuo jos nutoldami. Such a morning ritual is one of the, tai kitas dingdavo pastog?s plyšyje, ta?iau aplink skraidan?i?j? nemaž?jo, as more new members, sugr?ž? iš maitinimosi viet?. Paskutinis šikšniukas mažylis ? sl?ptuv? gr?žo jau saulei tekant, kuomet padang?je jau keliasdešimt minu?i? skraid? ?iurliai. Panašiai elg?si ir Verki? parke esan?iame inkile ?sik?rusios veisimosi kolonijos šikšnosparniai, which 2012 m. steb?jo R, Karpuška and N. ďż˝itkevi?ius. Tuoj po saul?lydžio pusvalandžio b?gyje iš inkilo išskrido per 40 ďż˝ikďż˝niuk? maďż˝yli?, ta?iau dalis dar liko inkile. Vos išskrid? šikšnosparniai nuskrisdavo tolyn, ta?iau po keliolikos minu?i? sugr?ždavo 1 – 5 ďż˝v?reliai, priskrisdavo prie inkilo angos ir v?l nuskrisdavo. Kai kada šikšnosparnis ?lysdavo ? inkil?, o po keli? sekundži? išskrisdavo, but uncertain – the same, or other, iki tol inkile buv?s šikšnosparnis.

Google GmailEmailFacebook