Aaron Corcoran nuotrauka

Aaron Corcoran photo

   1972 m. 139-ame „American Association for the Advancement of Science“ susitikime Edvardas Lorenzas ( Edward Norton Lorenz) perskait? praneďż˝im? „Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?“ (left.Ar gali drugelio sparn? plazdenimas Brazilijoje sukelti tornad? Teksase?). ďż˝i praneďż˝imo pavadinimo fraz? puikia nusako ďż˝iuo metu geriau Drugelio efektu ďż˝inomos chaoso teorijos id?j?, kad drugelio sparnai gali sukurti nedidelius poky?ius atmosferoje, kurie gali pakeistiďż˝tornadoďż˝keli? arba uďż˝laikyti, pagreitinti ar netgi sutrukdyti jo atsiradim? tam tikroje vietov?je. Mosuojantys sparnai vaizduoja maďż˝us poky?ius pradin?se sistemos s?lygose, kurie sukelia ?vyki? grandin?, vedan?i? prie didelio masto permain?. Sekant ďż˝iuo pavyzdďż˝iu ďż˝ikďż˝nosparnio efektu galima laikyti teigin?, kad jei JAV Naujojo Dďż˝ersio valstijos Somerseto apygardoje d?l v?jo j?gain?s ďż˝us ďż˝ikďż˝nosparnis, U?itoje (The U.S. state of Texas) esan?iame ďż˝em?s ?kio produkt? turguje gali pakilti pomidor? kainos. ďż˝Koks gali b?ti ryďż˝ys tarp ďż˝ikďż˝nosparnio ir pomidor? kainos?

Jegaines

In?jo j?gain?s Lietuvoje.
R. Karpuška photo.

   Apie v?jo j?gaini? pavoj? paukš?iams kalbama jau seniai, ta?iau mažai kam žinoma, kad šikšnosparniams jos kelia daug didesn? gr?sm? nei paukš?iams. As the news, didžioji dalis šikšnosparni? orientavimuisi aplinkoje naudoja echolokacijos metod? ir jo d?ka gali aptikti ir sugauti net uodo dydžio vabzdžius. Tod?l jie tur?t? išvengti ir besisukan?i? v?jo j?gain?s sparn?. And they usually do it, ta?iau yra kita b?da. Kelet? met? vykdyt? tyrim? metu buvo nustatyta, kad tik maždaug pus? prie v?jo j?gaini? rast? negyv? ďż˝ikďż˝nosparni? turi j?gain?s sparno padaryto sužeidimo požymius.  O ir jie gal?jo atsirasti po to, when the bats were already dead. ďż˝i? tyrim? d?ka išaišk?jo, kad didžiausia v?jo j?gaini? gr?sm? šikšnosparniams tame, kad apie besisukan?ios v?jo j?gain?s sparn? galus susidaro žemo sl?gio laukas. Šikšnosparniui ?skridus ? ďż˝? lauk? oro sl?gis jo plau?iuose b?na didesnis nei aplinkos ir d?l šio sl?gi? skirtumo dažnai tr?ksta mažyt?s plau?i? kraujagysl?s – we can say, kad šio gyv?n?lio plau?iai sprogsta. Tokius staigaus aplinkos sl?gio pasikeitimo, otherwise - barotrauma, sukelto vidinio kraujavimo požymius tur?jo 90 percent. prie v?jo j?gaini? surast? negyv? ďż˝ikďż˝nosparni?. Paukš?iai tokios problemos neturi, nes j? plau?iai yra prisitaik? prie panaši? poveiki? ir tod?l yra kitokie nei žinduoli?.

   JAV mokslinink? skai?iavimu, d?l 420 Pensilvanijos valstijos teritorijoje veikian?i? v?jo j?gaini? per metus žuvo daugiau kaip 10 000 ďż˝ikďż˝nosparni?. Daugiausiai j? žuvo paskutiniais vasaros m?nesiais, kai prad?jo savarankiškai skraidyti jaunikliai. This is about 25 šikšnosparnius vienai v?jo j?gainei per metus. Vertinant v?jo j?gaini? statymo tempus ir tendencijas, supposedly, that 2030 metais Pensilvanijos valstijoje j? bus ?rengta iki 3500, which means, kad jei nebus imtasi joki? priemoni?, per metus vien šioje valstijoje d?l v?jo j?gaini? žus apie 87 500 ďż˝ikďż˝nosparni?.

   Bijantiems šikšnosparni? galb?t tai ir gera naujiena, ta?iau šikšnosparniai yra labai svarbi gamtos dalis. Šikšnosparniai kontroliuoja vabzdži? gaus? – vienas vabzdžia?dis šikšnosparnis per nakt? gali sugauti nuo 500 two 3000 ?vairi? vabzdďż˝i?. Tad jei d?l vienos v?jo j?gain?s per metus ž?va vidutiniškai 25 Bats, tuomet d?l vienos v?jo j?gain?s poveikio lieka nesunaikinta apie 17 milijon? vabzdďż˝i?, tarp kuri? yra tiek žmones, tiek gyv?nus kankinan?ios musel?s, ir maliarij? platinantys uodai, ir medži? ar žem?s ?kio kult?r? kenk?jai.

Destroying insects – žem?s ?kio kult?r? kenk?jus – Bats ?kininkams sutaupo daug pinig?. Leave, tyrimai ar bent teoriniai skai?iavimai kiek šikšnosparniai padeda sutaupyti Lietuvos ?kininkams n?ra atlikti, tod?l galima tik ?sivaizduoti pasitelkiant realius JAV Pensilvanijos valstijoje vykdyt? tyrim? ir skai?iavim? rezultatus. Žurnalo „Science“ duomenimis JAV Pensilvanijos valstijoje šikšnosparniai ?kininkams padeda sutaupyti vidutiniškai 74 U.S. dollars (about 188 com) už akr? (0,4 has). Šios valstijos Aleghenos apygardoje šikšnosparniai ?kininkams sutaupo apie 642 986 U.S. dollars (about 1 630 741 com) per year. And it is very small compared with other districts, kuriose dirbam? lauk? plotai yra daug didesni. For example., Pensilvanijos valstijos Somerseto apygardoje šikšnosparni? d?ka ?kininkai sutaupo apie 6,7 milijono JAV doleri? (about 17 million. com) per year, Washington, DC – about 5,5 milijono doleri? (about 14 million. com), Vestmorlendo apygardoje – about 6,1 milijono doleri? (about 15,5 mln lt). O štai Lankasterio apygardoje ?kininkai šikšnosparniams lieka skolingi apie 22 milijonus JAV doleri? (about 55,8 million. com) per year. Across Pennsylvania, which is about 277,9 milijonus JAV doleri? ( about 704,8 million. com) per year.

Šikšnosparni? teikiamos ekonomin?s naudos dydžiai ir pasiskirstymas JAV Pensilvanijos valstijoje

ďż˝ikďż˝nosparni? teikiamos ekonomin?s naudos dydžiai ir pasiskirstymas JAV Pensilvanijos valstijoje

   Maž?jant vabzdžia?dži? ďż˝ikďż˝nosparni? gausai, daug?ja vabzdži?, tarp kuri? dalis yra žem?s ?kio kult?r? kenk?jai. It means, that ?kininkai, nor?dami apsaugoti savo derli?, bus priversti pirkti ir naudoti didesnius kiekius pesticid?, t.y. face higher costs for harvest grow. This is the "bat effect": d?l v?jo j?gain?s poveikio ž?va šikšnosparnislieka nesunaikinta dalis vabzdži?, žem?s ?kio kult?r? kenk?j? – ?kininkai daugiau pinig? išleidžia pesticid? pirkimuidid?ja daržovi? užauginimo savikainažem?s ?kio produkt? turguje pabrangsta pomidorai.

It must be recognized, kad yra sukurti special?s, ant v?jo j?gaini? tvirtinami ?taisai, who runs a high-frequency sound generation principle. Šis garsas yra girdimas tik šikšnosparni? ir atbaido juos nuo j?gain?s men?i?. It is also found, kad šikšnosparni? mir?i? skai?i? galima sumažinti ir sul?tinus j?gaini? sparn? sukimosi greit?. Ta?iau nauj? technologij? taikymas brangina pa?ios v?jo j?gain?s pastatymo kain? arba reikalauja nemaž? papildom? investicij? jei bandoma ?rengti specialius ?taisus ant jau veikian?i?, o mažinant v?jo j?gain?s sparn? sukimosi greit?, sumaž?t? ir pagaminamos energijos kiekis. Tod?l ieškant kompromiso susidaro tarsi užburtas ratas – d?l v?jo j?gaini? poveikio ž?vant šikšnosparniams nuostolius patiria ?kininkai, o jei norima šikšnosparnius išgelb?ti v?jo j?gain?se taikant naujausias technologijas ar mažinant men?i? sukimosi greit? nuostolius patiria elektros energijos gamintojai.

Informacija ir žem?lapio iliustracija panaudota iš Post-gazette.com

Google GmailEmailFacebook