Nerijaus Žitkevi?iaus nuotrauka

Šiaurinis šikšnys.
N. Žitkevi?iaus nuotrauka

Kvie?iame ? tarptautin? Šikšnosparni? nakt? Verki? parke (Vilnius), penktadien? (rugpj??io 9 d.).  Renginio pradžia 21 val.

„Jie veliasi ? plaukus, aštriais dantukais kimba ? kakl? ir siurbia krauj?”, – siaubo filmo scenarijaus vertas istorijas pasakojo pries m?nes? „Kult?ros naktyje“ su šikšnosparniais susipažinti at?j? vilnie?iai. Ta?iau klausantis pasakojimo apie sl?pining? ši? vieninteli? pasaulyje skraidan?i? žinduoli? gyvenimo b?d? j? nuomon? keit?si: mitai krito ž?tb?tin?je kovoje su žinojimu, baimes keit? susižav?jimas – juk šie p?kuoti sparnuo?iai ne tik nepavojingi, bet net naudingi – sunaikina šimtus jaukius vasaros vakarus gadinan?i? kraujasiurbi?.

O ar esate gird?j? kaip „?iulba“ šikšnosparniai? Ar žinote, kad kiekviena r?šis skleidžia savit?, tik jai b?ding? gars?? Rugpj??io sutemos – tinkamas metas pakelti akis ? dang? ir susipažinti su nakties skraiduoliais. Penktadien? pievel?je prie Verki? ir Pavilni? reginini? park? direkcijos Lietuvos gamtos fondo specialistas Remigijus Karpuška Jums papasakos apie slapting? šikšnosparni? gyvenimo b?d?, supažindins su j? steb?jimo metodais bei išsklaidys apie šiuos nakties skraj?nus sklandan?ius mitus. Ateikite ir sužinokite, kod?l šikšnosparni? nereikia bijoti! Atsiveskite ir visus draugus, kurie dar neišaugo iš apie šikšnosparnius sklandan?i? mit? ir bi?iules, kurios prabyla aukštomis natomis nakties padang?je vos šm?stel?jus šikšnosparniui.

Skleisdamas ultragarso bangas šikšnosparnis orientuojasi aplinkoje, fiksuoja ir sumedžioja grob?. Kai kurie išman?s drugiai yra išvyst? sav? apsaugos metodik? – pajut? šikšnosparnio signal? neria tiesiai žem?s, taip apgaudami medžiotoj?. Kai kurie drugiai užsiaugin? specialius plaukelius, kurie sugeria ultragarso signal? ir šikšnosparniui ne taip lengva užfiksuoti š? grob?. Ta?iau tai – bene vieninteliai atvejai kuomet aukai pavyksta pasprukti nuo šikšnosparni?. Visais kitais atvejais jie – neprilygstami snaiperiai. Tuo gal?site ?sitikinti savo akimis – steb?dami, kaip naktipie?iams šikšnosparniai sumedžioja šimtus kraujasiurbi?. Gal?site apži?r?ti pra?jusiais metais Verki? dvaro parke šikšnosparniams iškeltus inkilus ir suskai?iuoti, kiek nakties skraiduoli? išlekia ? nakties tams? iš kiekvieno inkilo.

Rugpj??io m?nes? kasmet daugiau nei 30 Europos šali? organizuojama Šikšnosparni? naktis. Šiemet šis tarptautinis renginys vyks jau 17-?j? kart?. Daugelyje šali? Šikšnosparni? naktis organizuojama paskutin? rugpj??io savaitgal?, kitose, atsižvelgiant ? ankstyv? kai kuri? šikšnosparni? r?ši? migracij?, – renginiai organizuojami anks?iau.

lgf_logo_horiz_LT_fonelisVilniaus sav. herbasRenginiui Vilniuje rugpj??io pradžia pasirinkta ir d?l to, kad nuo rugpj??io Lietuvos gamtos fondas ?gyvendina Vilniaus miesto savivaldyb?s aplinkosauginio švietimo programos projekt? „Susipažinkite – šikšnosparniai“. Projektu siekiama supažindinti visuomen? su Lietuvoje gyvenan?iais šikšnosparniais, j? apsaugos b?dais bei pagerinti šikšnosparni? r?šin?s sud?ties ištirtum? ir apsaug? Vilniuje. Projekto metu Vilniaus miesto gyventojai bus supažindinti su šikšnosparniais, j? apsaugos metodai ir taip ?gis žini?, kaip elgtis aptikus šikšnosparn?, kaip j? saugiai „išprašyti“ iš patalp? – kaip elgtis, kad jiems nepakenkt?. Tikimasi, kad tokiu b?du išaugs vilnie?i? ir sostin?s sve?i? aplinkosauginis s?moningumas, tod?l sumaž?s nelegali? apsilankym? šikšnosparni? žiemaviet?se, pilie?iai jau savo pareig? pranešti apie nesaugiose vietose žiemoti susiruošusius šikšnosparnius.

Lietuvos gamtos fondo informacija

Google GmailEmailFacebook