2013 m. rugpj??io 9-osios vakar? prie Pavilni? ir Verki? regionini? park? direkcijos susirinko daugiau kaip 200 vilnie?i? ir Vilniaus miesto sve?i?, panorusi? susipažinti su Lietuvoje gyvenan?iais šikšnosparniais. ?ia juos susipažinti su šiais unikaliais žinduoliais pakviet? Lietuvos gamtos fondas, kuris, ?gyvendindamas Vilniaus miesto savivaldyb?s visuomen?s aplinkosauginio švietimo programos projekt? „Susipažinkite – šikšnosparniai“, kartu su Pavilni? ir Verki? regionini? park? direkcija sureng? oficial? EUROBATS organizuojamos 17-osios tarptautin?s Šikšnosparni? nakties (International Bat Night) rengin?.

N. Žitkevi?iaus nuotrauka

N. Žitkevi?iaus nuotrauka

Renginio dalyvius su magiškais gyv?nais supažindino Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugijos narys, Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas Remigijus Karpuška. Jis papasakojo, kad šikšnosparniai yra unikal?s gyv?nai, iš kit? tarpo išsiskiriantys daugumai žinduoli? ne?prastomis biologin?mis ypatyb?mis. Renginio dalyviai sužinojo, kad šikšnosparniai n?ra pel?s ar paukš?iai – tai vieninteliai savarankiškai skraidantys žinduoliai, kurie savo jauniklius maitina pienu. Skirtingai nei paukš?i?, šikšnosparni? sparnus sudaro ne plunksnos, o plona odos pl?vel?, kuri jungia ne tik priekin? gal?n? su užpakaline, bet ir uodeg? bei labai pailg?jusi? priekini? gal?ni? pirštus. Vaikš?ioti ar stov?ti, jie nesugeba, nes kojos ir p?dos per silpnos atlikti šias funkcijas. Jos naudojamos kitiems tikslams – kai kurios r?šys su j? pagalba sugauna ir doroja didesn? grob?, o visos r?šys – kabojimui. Net žiemodami, kai užmiega keliems m?nesiams, kabo žemyn galva.

Pagal išvaizd?, mityb? ir orientavimosi aplinkoje b?d? visi šikšnosparniai yra skirstomi ? vaisiais mintan?ius vais?džius ir vabzdžia?džius. Vais?džiai šikšnosparniai b?na iš ties? ?sp?dingo dydžio – pvz., Indomalajin?je srityje gyvenan?io kalongo (Pteropus vampyrus) išskleist? sparn? atstumas tarp galiuk? siekia 1,7 metro. Vabzdžia?džiai šikšnosparniai dažniausiai yra mažesni už vais?džius, o aplinkoje orientuojasi tiek reg?jimu, tiek skleisdami ultragars?. Tai dar viena unikali šikšnosparni? savyb? – skleisdami ultragars? ir ausimis gaudydami gr?žtant? aid?. Dauguma j? minta vabzdžiais, bet yra ir pl?šri?, mintan?i? varliagyviais, ropliais ar net kitais smulkiais šikšnosparniais. Tarp vabzdžiais mintan?i? šikšnosparni? yra trys r?šys šikšnosparni?, apie kuriuos sklando legendos, paskleidusios nepagr?st? šikšnosparni? baim? žmoni? tarpe. Tai vampyrai: paprastasis, baltasparnis ir apželtakojis vampyrai. Iš ties? ši? trij? r?ši? šikšnosparniai minta krauju. Bet vilnie?iams j? nereikia bijoti – jie ne tik kad neminta žmoni? krauju, bet ir Lietuvoje negyvena. Dar viena unikali šikšnosparni? savyb? yra vabzdžia?dži? šikšnosparni? sugeb?jimas nepalankiu gyvenimo laikotarpiu 5 – 35 kartus sumažinti savo k?no temperat?r? ir d?l to sul?t?jus medžiag? apykaitai nesimaitinti net 5 – 7 šaltus m?nesius. Tai taip vadinamas ?migis arba hibernacija.

Lietuvos gamtos fondo nuotrauka

Lietuvos gamtos fondo nuotrauka

Renginio metu nenuobodžiavo ir vaikai – kol suaugusieji klaus?si paskaitos, vaikai su šikšnosparniais susipažino kitokiais b?dais: juos pieš?, spalvino, gaminosi kaukes ar kitus suvenyrus. Iš vakaro metu sukurt? darbeli? gavosi iš ties? ?sp?dinga paroda.

Art?jant vidurnak?iui buvo pristatytos šikšnosparni? tyrim? priemon?s. Didelio susidom?jimo sulauk? su renginio dalyvi? pagalba buvo ištemptas specialus voratinklinis tinklas šikšnosparniams gaudyti. Toks plonas, vos ?ži?rimas mezginys negal?jo palikti abejing?. O kad ? ši? gaudykl? pakli?t? ne žmon?s, o šikšnosparniai, ji buvo pastatyta ant nuošalesnio tako. Laukimas neprailgo, nes skraidantys šikšnosparniai buvo stebimi naudojant ultragarso detektori? bei ži?rimas filmas apie šikšnosparnius.

N. Žitkevi?iaus nuotrauka

N. Žitkevi?iaus nuotrauka

Artimesn? pažintis su šikšnosparniais pad?jo pažinti ir geriau suprasti ši? paslapting? gyv?n? gyvenim? – neliko abejing?, šikšnosparni? glob?j? gretos padid?jo. Net ir gerokai po vidurnak?io R. Karpuška buvo apsuptas žmoni?, kurie dom?josi kaip elgtis šikšnosparniui ?skridus ? kambar?, kaip juos išprašyti susiruošus remontuoti pastat? ar atvirkš?iai – prisivilioti prie sodyb?.

Vilnius turtingas miestas šikšnosparni? r?šimis, j? gyvenamosiomis vietomis. Daugumai renginio dalyvi? buvo maloni naujiena, kad šikšnosparni? apsaugos specialistai visuomet maloniai sutinka konsultuoti besidomin?ius šikšnosparni? apsauga ne tik renginio metu, bet ir elektroniniu paštu ar skambinant telefonu. O šaltuoju met? laiku ? vilnie?i? gyvenam?sias patalpas ?skridus šikšnosparniui specialistas atvažiuos, sugaus ir išveš ? šiems žinduoliams saugias žiemojimo vietas.

Google GmailEmailFacebook