2013 in January 5 d. buvo atlikta Vilniaus mieste esan?iose žiemaviet?se ďż˝iemojan?i? ďż˝ikďż˝nosparni? apskaita. Jos metu Šikšnosparni? apsaugos Lietuvoje draugijos nariai ir savanoriai pagalbininkai apsilank? Verki? r?m? r?syje, Aukďż˝t?j? Paneri? tunelyje ir Antakalnio bunkeriuose. Verki? r?m? r?sio sien? crevices, ant lub? ir sien? buvo suskai?iuoti 25 dažniausiai pavieniui žiemoti ?sitaisvandeniniai pel?ausiai.  Aukšt?j? Paneri? tunelyje apskaita užtruko ilgiausiai, nes šikšnosparni? teko ieškoti ir skai?iuoti ne tik pasišvie?iant prožektoriais, bet ir su ži?ron? pagalba tyrin?jant aukštas tunelio lubas. O ir šikšnosparni? gausa buvo ?sp?dingaiš viso suskai?iuota 1739 Bats – 608 vandeniniai pel?ausiai, 709 k?driniai pel?ausiaigo 12Brandto pel?ausi?. Antakalnis (Silo) bunkeriuose pavyko patikrinti tik du iš penki? bunkeri?. Viename iš j? žiemoti susiruoš? 59 europiniai pla?iaausiai.

D?kojame visiems dalyvavusiems.

Google GmailEmailFacebook